Wykaz rejestrów w Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie

Protokoły  posiedzeń  Rady  Pedagogicznej
Dostęp: za  pośrednictwem  dyrektora  szkoły  z  zachowaniem  zasad  Ustawy o  ochronie  danych  osobowych
Postawa  prawna: Ustawa  o  systemie  oświaty  z  dnia  7 września  1991r. (Dz.U.z 2015r. poz.2156 ze zmianami) i Regulamin  Rady  Pedagogicznej.

Księga  Zarządzeń  Dyrektora  Szkoły
Dostęp: Dyrektor  szkoły w godzinach pracy szkoły
Podstawa prawna: Ustawa  o  systemie  oświaty  z  dnia  7 września  1991r. (Dz.U.z 2015r. poz.2156 ze zmianami)

Uchwały  Rady  Pedagogicznej
Dostęp:   w sekretariacie szkoły.
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki  dokumentacji  przebiegu  nauczania , działalności wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  rodzajów  tej  dokumentacji (Dz.U.2002r. Nr 23 poz.225  ze zm.§ 16 )

Księga  zastępstw
Dostęp : w pokoju  nauczycielskim.
Podstawa  prawna : Podstawa  prawna : Ustawa  o  systemie  oświaty  z  dnia  7 września  1991r. (Dz. U. z 2015r.poz.2156 ze zmianami)

Księga  kontroli
Dostęp : w  sekretariacie szkoły.
Podstawa prawna : Podstawa  prawna : Ustawa  o  systemie  oświaty  z  dnia  7 września  1991r. (Dz.U.z 2015r.poz.2156 ze zmianami )

Dzienniki  lekcyjne
Dostęp : za  pośrednictwem  dyrektora  szkoły z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.
Podstawa  prawna : Rozporządzenie  MENiS  z  dnia  19  lutego  2002r.  w  sprawie  sposobu prowadzenia  przez  publiczne  przedszkole, szkoły  i  placówki  dokumentacji  przebiegu  nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji              ( Dz.U.z 2014r.poz.1170 ze zmianami) .

Ewidencja  zatrudniania  i  zwalniania  nauczycieli
Dostęp : w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.
Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie  zakresu  prowadzenia  przez  pracodawców  dokumentacji  w  sprawach związanych  ze  stosunkiem pracy  oraz  sposobu  prowadzenia  akt  osobowych  pracownika (Dz.U. Nr 62,poz.286 z póź. zmianami )

Ewidencja  zatrudniania  i  zwalniania  pracowników  niepedagogicznych
Dostęp : w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.
Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie  zakresu  prowadzenia  przez  pracodawców  dokumentacji  w  sprawach związanych  ze  stosunkiem pracy  oraz  sposobu  prowadzenia  akt  osobowych  pracownika (Dz.U. Nr 62,poz.286 z póź. zmianami )

Rejestr  skarg i wniosków
Dostęp:  Dostęp  do  danych  z  rejestru  jest prawnie  ograniczony ( ustawa  z  dnia  29  sierpnia  1997r. o ochronie  danych  osobowych
( Dz.U.2015r.,poz.2135 z późniejszymi  zmianami ) – w godzinach pracy sekretariatu szkoły oraz  godzin  przyjęć  dyrektora  szkoły.
Podstawa prawna : Art.254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks  postępowania  administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98,poz.1071 ze zmianami )

Księga  uczniów
Dostęp : Dostępne  dla  osób , których dotyczy lub wykażą  interes prawny – w sekretariacie szkoły w godzinach pracy  sekretariatu.
Podstawa  prawna : Rozporządzenie MENiS z dn.19 lutego 2002r. w sprawie  sposobu  prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola , szkoły i placówki  dokumentacji  przebiegu  nauczania, działalności  wychowawczej i opiekuńczej oraz  rodzajów tej  dokumentacji      (Dz.U. Nr 23 , poz.225  ze  zmianami)

Księga  arkuszy  ocen
Dostęp : Dostępne  dla  osób , których dotyczy lub wykażą  interes prawny – w sekretariacie szkoły w godzinach pracy  sekretariatu.
Podstawa  prawna : Rozporządzenie MENiS z dn.19 lutego 2002r. w sprawie  sposobu  prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola , szkoły i placówki  dokumentacji  przebiegu  nauczania, działalności  wychowawczej i opiekuńczej oraz  rodzajów tej  dokumentacji      (Dz.U. Nr 23 , poz.225  ze  zmianami)

Rejestr  wypadków  uczniów
Dostęp : Dla  osób  posiadających  interes  prawny – za pośrednictwem  dyrektora  szkoły.
Podstawa prawna : Rozporządzenie MENiS  z  dnia  31  grudnia  2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. Nr 6  z 22 stycznia 2003r., poz.69 ze zmianami )

Rejestr  zdarzeń  potencjalnie  wypadkowych
Dostęp : Dla  osób  posiadających  interes  prawny – za pośrednictwem  dyrektora  szkoły.
Podstawa prawna : Rozporządzenie MENiS  z  dnia  31  grudnia  2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. Nr 6  z 22 stycznia 2003r., poz.69 ze zmianami )

Rejestr  wypadków  przy  pracy   pracowników Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja  Reja w Częstochowie  
Dostęp : Dla  osób  posiadających  interes prawny – za pośrednictwem  dyrektora  szkoły.
Podstawa prawna : Rozporządzenie Rady  Ministrów  z  dnia  28  lipca 1998r.  w  sprawie  ustalania  okoliczności  i  przyczyn  wypadków  przy  pracy  oraz  sposobu  ich  dokumentowania, a także  zakresu  informacji zamieszczanych  w rejestrze wypadków przy  pracy (Dz.U.Nr 115,poz.744 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Szkoły mgr Danuta Caban (17 marca 2017)
Opublikował: Teresa Baczyńska (17 marca 2017, 14:22:24)

Ostatnia zmiana: Teresa Baczyńska (7 listopada 2017, 10:55:05)
Zmieniono: Edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12025