Regulamin Rady rodziców

UCHWAŁA  RADY  RODZICÓW Nr 1/2007
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 „BAJKOWA KRAINA”
 W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 30 października  2007 r.

w sprawie: Regulaminu Rady Rodziców

Stosując przepisy art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz postanowienia § 15 Statutu  Miejskiego Przedszkola Nr 3 „Bajkowa Kraina” w Częstochowie zostaje uchwalony Regulamin Rady Rodziców następującej treści:


REGULAMIN RADY RODZICÓW

§ 1


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca organ przedstawicielski ogółu rodziców, której pełna nazwa brzmi: Rada Rodziców  Miejskiego Przedszkola Nr 3 „Bajkowa Kraina”.  W dalszej części regulaminu Rada Rodziców zwana jest Radą.
2. Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola, w szczególności w zakresie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
3. Rada Rodziców może występować do dyrektora, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
 
§ 2


WEWNĘTRZNA STUKTURA I TRYB PRACY RADY RODZICÓW

1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne, zwoływane 2 razy w roku                          w następujących miesiącach: wrześniu i maju.
2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców  jest zebranie rodziców dzieci danego oddziału, które wybiera spośród siebie radę oddziałową rodziców liczącą 3 członków.
3. W skład Rady Rodziców, która jest organem przedstawicielskim rodziców przedszkola, wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
4. Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Prezydium, jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik, oraz Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolujący
5. Prezydium Rady Rodziców:
1) opracowuje regulamin i przedstawia do uchwalenia Radzie Rodziców,
2) w każdym roku szkolnym do 31 października opracowuje  przedstawia do akceptacji Plan finansowy na dany rok szkolny,
3) zwołuje zebrania rady,
4) może tworzyć stałe lub doraźne komisje, zespoły robocze spośród członków Rady do wykonania określonych zadań,
5) zarządza majątkiem i funduszami Rady Rodziców,
6) podejmuje decyzje związane z funkcjonowaniem Rady, 
7) reprezentuje Radę na zewnątrz.

6. Zebrania Rady zwoływane są przez jej przewodniczącego, zgodnie z planem pracy lub w miarę potrzeb. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Rodziców podaje się termin, miejsce i porządek obrad. Zawiadomienie o zebraniu Rady winno być przekazane jej członkom w formie pisemnej za potwierdzeniem  nie później niż na 5 dni przed zaplanowanym terminem.
7. W zebraniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby: Np.: dyrektor przedszkola, nauczyciele, przedstawiciele organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego.
8. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane, za co odpowiedzialny jest sekretarz Rady.

§ 3


SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW

     
1.  Wybory do rad podziałowych oraz Rady Rodziców przeprowadza się w każdym roku             szkolny.
2.  Tryb wyborów do rad oddziałowych:   
            1)  w terminie ustalonym przez dyrektora we wrześniu zwoływane są pierwsze                   zebrania rodziców dzieci poszczególnych oddziałów, na których m. in. dokonuje                  się wyboru rad oddziałowych,
            2)  rady oddziałowe składają się  z 3 rodziców wychowanków reprezentujących                  wszystkich rodziców dzieci danego oddziału.
            3)  w wyborach o których mowa wyżej, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic,
            4)  wychowawca klasy otwiera w danym oddziale cześć zebrania poświęconą                  wyborom rady oddziałowej i przewodniczy jej do chwili wybrania przez ogół                  rodziców ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch członków komisji                   wyborczej, która przeprowadzi tajne wybory. Przewodniczącym lub członkiem tej                  komisji nie może być osoba kandydująca do rady oddziałowej.
                 Do zadań komisji należy:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej,
b) przygotowanie kart do głosowania,
c) nadzorowanie przebiegu głosowania,
d) obliczanie głosów,
e) ogłoszenie wyników glosowania.
5) komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie,
6) tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż 4,
7) osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę,
8) głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania,
9) na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska                       i imiona kandydatów,
10) głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X jedną osobę, na którą głosuje,
11) za wybranych do rady oddziałowej uważa się 3 kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.
12) spośród 3 wybranych osób do rady oddziałowej, 2 osoby, które otrzymały największą liczbę głosów wchodzą w skład Rady Rodziców
13) przebieg głosowania dokumentuje się w protokole z zebrania.

      3.  Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje dyrektor przedszkola do 31                 października.
      4.  Dyrektor przedszkola otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy            mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona             przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.
      5.  Rada Rodziców spośród swoich członków powołuje 4 osobowe Prezydium i 3            osobową Komisję Rewizyjną.
     6.   Przebieg wyborów dokumentuje się w protokole z pierwszego zebrania.

§ 4


KOMPETENCJE I ZADANIA RADY RODZICÓW

1.  Do kompetencji i zadań Rady Rodziców należy:                                                                                  1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego       przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze      wychowawczym skierowane do dzieci,a realizowane przez nauczycieli,
     2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
     3) opiniowanie zestawu programów wychowania przedszkolnego,
     4) opiniowanie przedszkolnego zestawu podręczników,
     5) wnioskowanie o wprowadzenie zmian w zestawie programów nauczania lub                               w zestawie podręczników,
     6) wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
     7) wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, który ubiega się o ocenę dorobku                 zawodowego.
§ 5


TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ, SPOSÓB WYRAŻANIA OPINII, REPREZENTOWANIE OGÓŁU RODZICÓW

1. Tryb podejmowania uchwał:
1) uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów,
2) do prawomocności Uchwał wymagana jest obecność przynajmniej 4 członków,
3) głosowanie Rady Rodziców może być tajne lub jawne. Tajne głosowanie odbywa się zawsze w przypadkach dotyczących spraw osobowych, m.in. w czasie wyborów do rad oddziałowych. Tajne głosowanie może się odbyć także na wniosek członka Rady, jeżeli wniosek ten uzyska aprobatę większości członków obecnych na zebraniu.
      2. Na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, organu prowadzącego lub organu           sprawującego nadzór pedagogiczny, w sprawach dotyczących nauczycieli lub                     związanych z funkcjonowaniem placówki , Prezydium Rady Rodziców sporządza           pisemną opinię w danej sprawie.   
      3) Prezydium Rady Rodziców wskazuje osoby do reprezentowania Rady na zewnątrz,                             w zależności od potrzeb:
                  1) spośród członków Prezydium (np. udział w uroczystościach, zebraniach),
                  2) z ogółu rodziców (np. wybory przedstawicieli rodziców do komisji                      konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.

§ 6


ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW
 
1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze, które mogą pochodzić m.in. z:
1) dobrowolnych składek rodziców,
2) darowizn,
3) dochodów z imprez i przedsięwzięć wynikających z planu pracy.
2. Zgromadzone fundusze Rada Rodziców w szczególności przeznacza na:
1) finansowaniu udziału dzieci w zajęciach pozalekcyjnych
2) zakup upominków dla dzieci z różnych okazji,
3) zakup pomocy dydaktycznych i zabawek,
4) finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawcą i opiekuńczą.
      3. Rada Rodziców corocznie uchwala plan finansowy sporządzony przez Prezydium Rady           na podstawie deklaracji wpłat złożonych na początku roku szkolnego przez rodziców           dzieci poszczególnych oddziałów.
      4. Prezydium Rady Rodziców zapewnia prawidłową obsługę finansową
      5. Działalność finansowo –księgowa rady podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
      6. W każdym roku Prezydium Rady Rodziców sporządza sprawozdanie z działalności           finansowej i przedstawia je ogółowi rodziców.

§ 7


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Rada Rodziców może ustanowić  wyróżnienia, i dyplomy i przyznawać je przedszkolakom, nauczycielom i sojusznikom przedszkola.
2.   Członkowie Rady Rodziców wykonują swoje funkcje społecznie.
3.   Członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach, które poruszane są na posiedzeniach, a mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
4.   Rada Rodziców używa pieczęci z napisem:

RADA RODZICÓW
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Nr 3
„Bajkowa Kraina”
Ul. Focha 55 42- 200 Częstochowa

     5. Niniejszy regulamin może być nowelizowany przez Radę Rodziców. Propozycje zmian            przygotowuje Prezydium rady i przedstawia do uchwalenia przez wszystkich jej           członków.
      6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 


Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób: nikt nie był przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu.

 


Częstochowa, 30. 10 2007r.                                           Rada rodziców:

metryczka


Wytworzył: Danuta Ziętara (9 czerwca 2008)
Opublikował: zietara_d (7 listopada 2007, 12:50:12)

Ostatnia zmiana: konto_testowe (20 maja 2008, 13:47:05)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2893