Nabór na wolne stanowisko referenta – 0,5 etatu

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie 
Aleja Wojska Polskiego 73  ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta – 0,5 etatu  


1. Wymagania niezbędne 
- Posiadanie obywatelstwa polskiego lub państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, 
  któremu na  podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego 
  przysługuje prawo do  podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
- Wykształcenie co najmniej średnie.
- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
- Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni 
  z praw  publicznych. 
- Znajomość programów Word, Exel. 
- Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu   za umyślne 
  przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe). 
- Nieposzlakowana opinia. 


2. Wymagania dodatkowe
- Umiejętność pracy w zespole, takt, cierpliwość, wyrozumiałość.
- Wysokie umiejętności komunikacyjne.
- Dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność.
- Odporność na stres.
- Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki. 
- Zorientowanie na rezultaty pracy.


3. Ogólny zakres wykonywanych zadań 
- Prowadzenie zasobów kancelaryjnych zgodnie z instrukcją oraz rzeczowym wykazem akt. 
- Przyjmowanie, ewidencjonowanie, przygotowanie i wysyłanie korespondencji. 
- Dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji, przestrzeganie tajemnicy korespondencji  
  i załatwianych spraw.  
- Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, regulaminów, instrukcji 
  procedur  niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań. 
- Monitoring mediów.  
- Dokonywanie zakupu sprzętu, towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówki 
  zgodnie   z ustawą o zamówieniach publicznych. - Organizowanie i nadzorowanie spraw związanych 
  z bieżącymi naprawami i konserwacją sprzętu   biurowego przedszkola. 
- Ochrona danych osobowych pracowników i dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami. 
- Współpraca z Biurem Obsługi Finansów. 
- Prowadzenie księgi wyjść w godzinach pracy oraz listy obecności pracowników obsługi. 
- Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora.

4. Warunki pracy na stanowisku
Praca w niepełnym wymiarze (0,5 etatu) z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń
biurowych, w budynku Miejskiego Przedszkola nr 8 przy Alei Wojska Polskiego 73.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.


5. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem, 
2) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie 
    odbytych studiów),
3) kwestionariusz osobowy wypełniony i opatrzony odręcznym podpisem osoby ubiegającej się  
    o zatrudnienie (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia),
4) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane   
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw
    publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór stanowi załącznik 
    do ogłoszenia) 
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
    pracy (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia) 

Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są do dołączenia do oferty jednego z niżej wymienionych dokumentów:  
- certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie 
  średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania 
  Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,  
- dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,  
- świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,  
- świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra
  Sprawiedliwości; 

 Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą
„za zgodność z oryginałem”.


6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”): 
1)   Administratorem danych osobowych kandydata przetwarzanych w Miejskim Przedszkolu nr 8      
      w Częstochowie jest Miejskie Przedszkole nr 8 z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 73     
      w Częstochowie.  
2)   We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się
      Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: e-mail:ioded@sod.edu.pl,     
      tel.: 34 362 51 05, wew. 107. 
3)   Przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w procesie rekrutacji odbywać się będzie na   
      podstawie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 
     1000). 
4)   Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji      
      na ww. stanowisko pracy na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy i art. 6 ust.1 lit. „a” RODO. 
5)   Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych     
      do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
6)   Podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Podanie    
      pozostałych danych jest dobrowolne. 
7)   Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie
      ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie
      przed cofnięciem zgody (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO). 
8)   Dane osobowe będą przetwarzane w procesie rekrutacji. Dane będą przechowywane przez czas 
     określony dla poszczególnych symboli kategorii archiwalnej zgodnie z Jednolitym Rzeczowym 
       Wykazem Akt MP08, opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa     
      Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,
      przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji    
      niearchiwalnej. 
9)   Kandydat ma prawo do żądania od Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie dostępu do swoich 
      danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo  
      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi/nie wynosi 0%  

8. Termin i miejsce składania dokumentów

- Termin składania ofert: od 19 - 28.06.2019 r. 
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
- Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w kancelarii przedszkola.  
- Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 
- Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty i oznakować w następujący 
  sposób:  

Miejskie Przedszkole nr 8 w Częstochowie
Aleja Wojska Polskiego 73,  42-208 Częstochowa  
z dopiskiem: 
„Oferta pracy na stanowisko referenta w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Częstochowie”


- Dokumenty niekompletne, lub które wpłyną do MP08 po wyżej określonym terminie, nie będą 
  rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do MP08).


9. Pozostałe informacje
- Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 05.07.2019 r. od godziny 900 do godz. 1200  
- Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega przygotowanie merytoryczne kandydata 
  oraz cechy   osobowościowe. 
- Dokumenty nieodebrane po upływie trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia 
  naboru zostaną  protokolarnie zniszczone.
- Ogłoszenie o naborze dostępne będzie na tablicy ogłoszeń w holu dolnym przedszkola 
  oraz na stronie  internetowej BIP http://edukacja.bip.czestochowa.pl .
- Wszelkich informacji na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34/363 42 34 
  w dniach i godzinach pracy przedszkola.


10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na 
      tablicy ogłoszeń w holu dolnym przedszkola.Alina Soczyk – dyrektor MP nr 8
Dane osobowe (28kB) word
Oświadczenia (26kB) word  
Kwestionariusz kandydata (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Alina Soczyk - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Częstochowie (19 czerwca 2019)
Opublikował: Marzena Pietruszka (19 czerwca 2019, 15:02:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2901