Dyrektor VIII LO Samorządowego w Częstochowie ogłasza nabór na stanowisko referent księgowości oraz ds. naliczania wynagrodzeń w księgowości szkoły

I  Wymagania niezbędne:
1.        obywatelstwo polskie lub państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2.        wykształcenie  średnie lub wyższe
(preferowane:   rachunkowość,   ekonomia,   administracja,   prawo   lub   studia   podyplomowe o takich kierunkach),
3.        doświadczenie zawodowe, praca w komórce księgowości jednostki budżetowej,
4.        brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5.        korzystanie z pełni praw publicznych,
6.        posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
7.        nieposzlakowana opinia,
8.        znajomość języka polskiego - wymagana dla obywateli Unii Europejskiej nieposiadających obywatelstwa polskiego lub obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
II  Wymagania dodatkowe:
1.        znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
2.        znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
3.        znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz znajomość rozporządzeń   
      wykonawczych do tej ustawy,
4.        znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
5.        znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
6.     znajomość przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
      w razie choroby i macierzyństwa,
7.        znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
8.        znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych,
9.        znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników
      samorządowych,
10.    umiejętność obsługi komputera, w tym pakietów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program prezentacyjny),
11.    umiejętność pracy w zespole,
12.    komunikatywność,
13.    znajomość programów firmy Vulcan (płacowy, kadrowy) oraz Płatnik.
 
III   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.         sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników wynikających ze stosunku pracy oraz prowadzenie kompletnej dokumentacji w tym zakresie,
2.         kontrola pod względem poprawności formalno-rachunkowej dokumentów związanych
z wypłatami wynagrodzeń,
3.         wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników szkoły,
4.         sporządzanie deklaracji i informacji do urzędów skarbowych o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wynikających
ze stosunku pracy oraz prowadzenie kompletnej dokumentacji,
5.         uzgadnianie zbiorczych zestawień list płac i zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy
z kontami księgowymi,
6.         prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły,
 
7.        prowadzenie spraw dotyczących zajęć wynagrodzeń pracowniczych z tytułów egzekucji należności pieniężnych,
8.        prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i badaniami lekarskimi  pracowników szkoły, deklaracji PFRON ,
9.        sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
10.    opracowywanie analiz z dokonania wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz przygotowywanie danych do planu wynagrodzeń pracowników szkoły,
11.    sporządzanie innych informacji i analiz dotyczących wypłaconych wynagrodzeń.
 
IV    Warunki pracy na stanowisku:
       Praca na pełny etat, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Biuro położone na   parterze budynku szkoły.
 
V                 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów
      o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu
      poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi 0.
 
VI        Informacje dodatkowe: ----------------------
 
VII    Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·            list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem,
·            skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów),
·            skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach, w tym: dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego,
·            dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są do dołączenia do oferty jednego z niżej wymienionych dokumentów, potwierdzających znajomość języka polskiego,
·            certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
·            dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
·            świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości;
·            kwestionariusz osobowy - kompletnie wypełniony i opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem na druku zamieszczonym na stronie http://bip.czestochowa.pl    w zakładce  pod hasłem -   „Ogłoszenia o naborze - dokumenty rekrutacyjne",
·            oświadczenia kandydata: o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych - wszystkie opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem (wzór do pobrania na stronie http://bip.czestochowa.pl w zakładce pod hasłem "Ogłoszenia o naborze - dokumenty rekrutacyjne",
·            oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem (wzór do pobrania na stronie http://bip.czestochowa.pl w zakładce  pod hasłem "Ogłoszenia o naborze - dokumenty rekrutacyjne").
 
     VIII   Wymagane dokumenty można składać na adres e-mail: lo8@edukacja.czestochowa.pl
  lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP lub bezpośrednio
        w siedzibie szkoły – Częstochowa ul. Worcella 22, z dopiskiem „Oferta pracy na
        stanowisko referenta księgowości” - do dnia 21.08.2018 r.
 
 
   
Dokumenty, które wpłyną  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane  (decyduje data wpływu dokumentów do szkoły).
 
Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim.
W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski.
Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.
                                                                                                                                         
IX  Konkurs na ww. stanowisko pracy odbędzie się w dniu  23.08. 2018 r.  o godz. 10:00 w siedzibie 
    VIII LO Samorządowego w Częstochowie przy ul. Worcella 22.
   
    Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o szczegółach procedury
    konkursowej.
    Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 34 364 27 62.
    Szczegółowe informacje dotyczące zasad procedury naboru określa „Regulamin naboru na wolne
    stanowiska urzędnicze” w VIII LO Samorządowym w Częstochowie.
 
X  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP VIII LO Samorządowego
w Częstochowie
 
 

metryczka


Wytworzył: dyrektor Ilona Walczak-Dądela (7 sierpnia 2018)
Opublikował: Magdalena Kołodziej (7 sierpnia 2018, 11:58:26)
Podmiot udostępniający: VIII Liceum Ogólnokształcące

Ostatnia zmiana: Magdalena Kołodziej (7 sierpnia 2018, 12:03:42)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3039