Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: sekretariat Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: sekretariat, dostęp po wykazaniu interesu prawnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Sprawozdania finansowe

Typ: ArchiwumDostęp: sekretariat, Dział: Szkoła Podstawowa nr 17 w Częstochowie [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: sekretariat, dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Rejestr świadectw szkolnych

Typ: Rejestr.Dostęp: Dla osób przedstawiających interes prawnyDział: Szkola Podstawowa nr 17 w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005r. Dz.U. nr 58/2005 p.504 z późniejszymi zmianami. [...]

Rejestr pracowników zwolnionych

Typ: Rejestr.Dostęp: sekretariat szkoły; Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Dział: Szkoła Podstawowa nr 17 w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie [...]

Księgi protokołów Rady Pedagogicznej

Typ: Archiwum.Dostęp: sekretariat; dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Szkoła Podstawowa nr 17 w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z [...]

Księgi arkuszy ocen uczniów

Typ: Archiwum.Dostęp: Dla osób przedstawiających interes prawnyDział: Szkoła Podstawowa nr 17 w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19.02.2002r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola,szkoły i placówki [...]

Księga uczniów szkoły

Typ: Rejestr.Dostęp: sekretariat, dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Księga ewidencji uczniów.

Dostęp: sekretariat, dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

Typ: Archiwum Dostęp: sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w [...]

Akta osobowe pracowników

Typ: Ewidencja Dostęp: sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).  Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: sekretariat, „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)” Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjne [...]

Księga Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: sekretariat Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp: biblioteka Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Księga kontroli

Dostęp: sekretariat Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: sekretariat Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: sekretariat, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym [...]

metryczka