Ewidencja

Rejestr skarg i wniosków
Dostęp: Kancelaria szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rejestr umów cywilnoprawnych z rodzicami

Dostęp: kancelaria szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty. [...] 
 
Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp:Kancelaria szkoły
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dostęp: Kancelaria szkoły
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 
Ewidencja kontroli
Księgi kontroli zewnętrznych
Dostęp: Sekretariat szkoły
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
Rejestr Protokołów Rady Pedagogicznej
Dostęp: Kancelaria szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 
Dzienniki zajęć/lekcyjne/pozalekcyjne
Dostęp: Kancelaria szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 
Rejestr/Ewidencja/Księga Uchwał Rady Pedagogicznej
Dostęp: Kancelaria szkoły
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
Rejestr/dziennik korespondencji

Dostęp: Kancelaria szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
    
Rejestr/Ewidencja zatrudnionych pracowników
Dostęp: Kancelaria szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
Księgi inwentarzowe księgozbioru/ Zbiory Biblioteczne

Dostęp: Kancelaria szkoły
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r.
 
Rejestr wypadków uczniów
Dostęp:  Kancelaria szkoły - dostęp po wykazaniu interesu prawnego”
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.
 
Księga uczniów/podopiecznych
Dostęp: Kancelaria szkoły - dostęp po wykazaniu interesu prawnego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.
   
Rejestr/Ewidencja/Księga Uchwał Rady Pedagogicznej
Dostęp: kancelaria szkoły
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
Rejestr wypadków pracowników
Dostęp: kancelaria szkoły - dostęp po wykazaniu interesu prawnego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r.Rejestr wypadków uczniówDostęp:  wskazać pokój oraz zapis „dostęp po wykazaniu interesu prawnego”Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.  Księga uczniów/podopiecznychDostęp: wskazać pokój oraz zapis „dostęp po wykazaniu interesu prawnego”Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Dostęp: dla osób posiadających interes prawny w godzinach pracy sekretariatu. Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły.

Dostęp: Zarządzenia są dostępne w sekretariacie  w godzinach jego pracy. Podstawa prawna: art.39 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2015 r., poz. 2156 ze zm.) [...]


Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

Dostęp: za pośrednictwem dyrektora zespołu z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowychDział: dyrektor zespołuPodstawa prawna: art.43 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015r., poz.2156 z późn. zm.) [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp: w godzinach pracy bibliotekiDział: biblioteka szkoły                                                    [...]

Księga Uczniów

Dostęp: dostępne dla osób których dotyczy, lub wykażą interes prawny w godzinach pracy sekretariatu.Dział: sekretariat zespołu. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19.02.2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

Księga Arkuszy Ocen

Dostęp: Dostępne dla osób których dotyczy lub wykażą interes prawny w godzinach pracy sekretariatu.Dział: sekretariat zespołu.Podstawa prawna: art.41 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty i Rozporządzenie MENiS z 19 [...]


Teczki osobowe zatrudnionych pracowników

Dostęp: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych) za pośrednictwem dyrektora zespołu dla osób których dotyczą lub wykażą interes prawny Dział: sekretariat zespołu Podstawa [...]
 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor ZSP nr 5 mgr Krystyna Glanowska (26 maja 2017)
Opublikował: Magdalena Niezgoda (28 maja 2017, 15:33:50)

Ostatnia zmiana: Magdalena Niezgoda (27 grudnia 2017, 13:26:38)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12250