Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księga wychowanków

Księga wychowanków zawiera dane wychowanków internatu przy SOSW5 - ułożone chronologicznie wg dat przyjęcia.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

Księga wychowanków przedszkola

Księga zawierająca dane wychowanków przedszkola, ułożone chronologicznie wg daty przyjęcia.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Księga uczniów

Księga zawierająca dane uczniów spełniających obowiązek szkolny w SOSW5 w Częstochowie, ułożone chronologicznie wg daty przyjęcia do szkoły. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w [...]

Dzienniki zajęć

1. Dzienniki rewalidacji indywidualnej2. Dzienniki logopedii grupowejPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

Dzienniki nauczania indywidualnego

Dzienniki prowadzone odrębnie dla każdego ucznia zakwalifikowanego do indywidualnego nauczania.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Dzienniki lekcyjne

Dzienniki dokumentujące przebieg nauczania w poszczególnych klasach w danym roku szkolnym.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i [...]

Księga arkuszy ocen

Zawiera arkusze ocen ułożone w porządku alfabetycznym.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikacji, promowania uczniów, ukończenia szkoły oraz organizacji pracy placówki.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia [...]

Księga Zarządzeń Dyrektora

Podstawa prawna: art.39 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.Dostęp: gabinet dyrektora, pok. 4 [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowościDostęp: Sekretariat, pok. 7 [...]

Rejestr wypadków pracowników

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r.Dostęp: Sekretariat, pok. 7Dostęp po wykazaniu interesu prawnego [...]

Rejestr skarg i wniosków

Podstawa prawna: art.254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.Dostęp: sekretariat, pok.7Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). [...]

Księga kontroli

Typ: rejestrPodstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatyDostęp: Sekretariat ośrodka, pok.7 [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Podstawa prawna: art.39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatyDostęp: Gabinet dyrektora, pok.4Dostęp do danych z księgi jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) [...]

Dziennik korespondencji

Podstawa prawna: art.6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Dostęp: Sekretariat, pok.7Dostęp do danych z dziennika jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych [...]

Rejestr wypadków uczniów

Typ: Rejestr Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. Dostęp: Sekretariat, pok.7 Dostęp po wykazaniu interesu prawnego. [...]

Ewidencja osobowa pracowników

Typ: Ewidencja Podstawa prawna: art.39 ust.3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w [...]

Księga ewidencji dzieci i młodzieży

Księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu.Dostęp: sekretariat, pok 7,Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie [...]

Rejestr zamówień publicznych

Typ: Rejestr.Dostęp: sekretariatDział: SekretariatPodstawa prawna: Ustawa - Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 Prawo Zamówień Publicznych. [...]

Dokumentacja finansowo-księgowa

Typ: Archiwum.Dostęp: nieograniczony (może zaistnieć konieczność ograniczenia z uwagi na przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Dział: Komórka finansowo-księgowaPodstawa prawna: Zmiana ustawy o [...]

Archiwum akt osobowych pracowników

Typ: Archiwum.Dostęp: Dostęp do archiwum jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych). Dział: Kadrowo-płacowyPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 [...]

metryczka