Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr umów z Rodzicami

Dostęp: Gabinet Dyrektora - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr dzieci

Dostęp: kancelaria przedszkola (dostęp po wykazaniu interesu prawnego)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: pokój nr 15 (dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: pokój nr 15 ( dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i ar [...]

Księga ewidencji kontroli

Dostęp: kancelaria przedszkolaPodstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: pokój nr 15 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Typ: Rejestr Dostęp: Kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 7Podstawa prawna: art. 6 ust. 1i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  [...]

Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7

Typ: Rejestr Dostęp: Kancelaria przedszkola Dział: Miejskie Przedszkole nr 7 Podstawa prawna:art. 39 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: Rejestr Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych) Dział: Miejskie Przedszkole nr 7Podstawa prawna: Art. 254 [...]

Dzienniki zajęć

Typ: Archiwum. Dostęp: W gabinecie dyrektora (dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Dział: Miejskie Przedszkole nr 7 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra [...]

Protokoły Rad Pedagogicznych

Protokoły Rad Pedagogicznych Dostęp:  W gabinecie dyrektora (dostęp do danych jest prawnie ograniczony - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Dział: Miejskie Przedszkole nr 7 Podstawa prawna: art. 39 ustawy z [...]

Teczki osobowe pracowników

Typ: Ewidencja. Dostęp:pokój nr 15 (dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych) Dział: Miejskie przedszkole nr 7 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 [...]

metryczka