Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księga ewidencji uczniów

Typ: EwidencjaDostęp: Sekretariat -dostęp dla osób posiadających interes  prawny - w godzinach pracy sekretariatu, z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dn. 19.02.2002 r. w sprawie sposobu [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp: Biblioteka szkolna. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Rejestr korespondencji

Dostęp: Sekretariat. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: Sekretariat. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: Sekretariat. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Rejestr kontroli

Dostęp: Sekretariat. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Sekretariat. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  [...]

Księga Zarządzeń Dyrektora

Dostęp:Sekretariat. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Sekretariat. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj [...]

Rejestr wypadków

Rejestr wypadkówDostęp: W sekretariacie szkoły dla osób które wykażą interes prawnyDział: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Rozp. Rady Ministrów z dn. 28.07.1988 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz [...]

Księga uczniów

Typ: RejestrDostęp: W sekretariacie Gimnazjum dla osób, które wykażą interes prawnyDział: starszy specjalista do spraw organizacyjnychPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie [...]

dzienniki lekcyjne

Typ: Archiwum.Dostęp: Dział: Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr [...]

Księga arkuszy ocen

Typ: Archiwum.Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: sekretariatPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. [...]

Ewidencja wydawanych duplikatów świadectw szkolnych

Typ: Ewidencja.Dostęp:  Dla osób posiadających interes prawny w godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: SekratariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 ( Dz.U. 2005/58/504, 67/585) w sprawie z zasad wydawania oraz [...]

metryczka