Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: Sekretariat Szkoły - „dostęp po wykazaniu interesu prawnego” Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Rejestr/dziennik korespondencji

Dostęp: Sekretariat Szkoły - „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o [...]

Rejestr/Ewidencja/Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet Dyrektora Szkoły Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księga/Rejestr/Ewidencja kontroli

  Dostęp: Gabinet Dyrektora Szkoły Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   [...]

Akta Osobowe Pracowników

Akta osobowe pracowników sekretariat, archiwum Dostęp: w sekretariacie - osobom upoważnionym na mocy ustawy o ochronie danych osobowych Dział: sekretariat Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 [...]

Księga Ewidencji Uczniów

Księga Ewidencji Uczniów Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Akta Osobowe Byłych Pracowników

Akta osobowe byłych pracowników Archiwum szkoły Dostęp: w sekretariacie - osobom upoważnionym na mocy ustawy o ochronie danych osobowych Dział: sekretariat Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej [...]

Arkusze Ocen

Arkusze ocen Archiwum Dostęp: Sekretariat szkoły - „dostęp po wykazaniu interesu prawnego” Dział: Sekretariat, archiwum Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 w sprawie sposobu prowadzenia przez szkoły [...]

Dokumentacja Rady Rodziców

Dokumentacja Rady Rodziców Sekretariat, archiwum Dostęp: Sekretariat - osobom upoważnionym na mocy ustawy o ochronie danych osobowych Dział: sekretariat Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświatyz dnia 7 września 1991 (Dz.U. [...]

Ewidencja Wydanych Legitymacji Szkolnych

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych Sekretariat Dostęp: Sekretariat - „dostęp po wykazaniu interesu prawnego” Dział: Sekretariat Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 w sprawie zasad wydawania oraz [...]

Księgi Kontroli Zewnętrznych

Księgi kontroli zewnętrznych Dostęp: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: art 39 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr Wydanych Kart Rowerowych

Rejestr wydanych kart rowerowych Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 ze zmianami) [...]

Rejestr Skarg i Wniosków

Rejestr skarg i wniosków Dostęp: Sekretariat szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych Podstawa prawna: Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. art. 254 (Dz. U. z [...]

Rejestr Druków Ścisłego Zarachowania

Rejestr Druków Ścisłego Zarachowania Dostęp: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Dostęp: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Rejestr Wypadków Uczniów

Rejestr wypadków uczniów Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i [...]

Ewidencja Zbiorów Bibliotecznych

Ewidencja zbiorów bibliotecznych Dostęp: Biblioteka Szkolna Podstawa prawna: Ustawa o bibliotekach z 27-06-1997 r. ( Dz.Urz. 1997 nr 85, poz. 539 ) [...]

Rejestr Świadectw Szkolnych

Rejestr Świadectw Szkolnych Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 r. Dz.U. nr 58/2005 p. 504 z późniejszymi zmianami. [...]

Arkusze Uczniów i Absolwentów

Arkusze Uczniów i Absolwentów Dostęp: Archiwum szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

Dzienniki Lekcyjne i Zajęć Pozalekcyjnych

Dzienniki Lekcyjne i Zajęć Pozalekcyjnych Dostęp: Sekretariat szkoły - osobom upoważnionym na mocy ustawy o ochronie danych osobowych Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne [...]

Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej

Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej Dostęp: Sekretariat szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne [...]

Księgi Inwentarzowe

Księgi inwentarzowe Sekretariat Dostęp: Sekretariat szkoły Dział: sekretariat Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 ze zmianami) [...]

metryczka