Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Rejestr umów z rodzicami

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38Ograniczenie: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 [...]

Dzienniki zajęć

Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie. Ograniczenie: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. Podstawa [...]

Protokoły Rad Pedagogicznych

Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38 Ograniczenie: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 [...]

Rejestr kart zgłoszeń dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 38

Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie. Ograniczenie: po wykazaniu interesu prawnego.   Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38 Ograniczenie: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia [...]

Teczki osobowe byłych pracowników Miejskiego Przedszkola nr 38

Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie. Ograniczenie: z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z [...]

Teczki osobowe pracowników Miejskiego Przedszkola nr 38

Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie. Ograniczenie: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 Ograniczenie: dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i [...]

Archiwum

Dostęp: Do wglądu za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie. Ograniczenie: z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.   Podstawa prawna: [...]

Zarządzenia Dyrekcji Przedszkola

Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o [...]

Księgi Inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 38 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Karta wycieczki

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działań [...]

Arkusze diagnozy i obserwacji

Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie. Ograniczenie: po wykazaniu interesu prawnego.   Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia [...]

Książka kontroli

Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 w Częstochowie Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 38 Ograniczenie: dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 [...]

metryczka