Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księga kontroli

Dostęp: Dyrektor Szkoły   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  z dnia 2 lipca 2004 r.  [...]

Dokumentacja Rady Rodziców

Typ: Archiwum.Dostęp: Dostępna w sekretariacie szkoły dla osób wykazujących interes prawnyDział: sekretariatPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169 oraz Dz.U. z 2017 [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Typ: RejestrDostęp: Uchwały są dostępne w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatuDział: Dyrektor Szkoły Podstawa prawna: art. 39 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Typ: RejestrDostęp: Dostępne - w godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, 2169 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949) [...]

Rejestr wypadków uczniów

Typ: rejestrDostęp: W sekretariacie szkoły dla osób które wykażą interes prawny.Dział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp: Dyrektor szkoły – w godzinach pracy z zachowaniem Ustawy o ochronie danych osobowychDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. [...]

Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej

Typ: ArchiwumDostęp: Dyrektor szkoły – dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)  Dział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ: EwidencjaDostęp: Dostępne w sekretariacie szkołyDział: sekretariatPodstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047) [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Typ: EwidencjaDostęp: W godzinach pracy bibliotekiDział: Biblioteka szkolnaPodstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 29 października 2008r.  r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Typ: ewidencjaDostęp: Dostępne w sekretariacie szkoły dla osób wykazujących interes prawnyDział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych [...]

Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne

Typ: Archiwum.Dostęp: Dostępne w sekretariacie szkoły - „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)"Dział: archiwum, sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z [...]

Akta osobowe pracowników

Typ: Archiwum.Dostęp: Sekretariat szkoły - dostęp do danych jest prawnie ograniczony Dział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w [...]

Arkusze ocen uczniów od 1948 roku

Typ: Archiwum.Dostęp: Udostępnione w sekretariacie szkoły dla osób wykazujących interes prawny  Dział: archiwum, sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

Akta osobowe byłych pracowników

Typ: Archiwum.Dostęp: Sekretariat szkoły - dostęp do danych jest prawnie ograniczonyDział: archiwumPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach [...]

Księga ewidencji dzieci

Typ: Ewidencja.Dostęp: Udostępnione w sekretariacie szkoły dla osób wykazujących interes prawnyDział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły [...]

Księga uczniów

Typ: Ewidencja.Dostęp: Dokumenty znajdują się w sekretariacie szkoły. Są dostępne dla osób, które wykażą interes prawnyDział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

Rejestr świadectw

Typ: Rejestr.Dostęp: Dostępny w sekretariacie szkoły dla osób wykazujących interes prawnyDział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych [...]

metryczka