statut obowiazujacy w roku 2016/2017

STATUT
 
MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA NR 10
 
W CZĘSTOCHOWIE
 
 
 
 
Częstochowa 2013
 
 
 
Podstawy prawne statutu
1.Ustawa z dnia 7 września  1991r. o systemie oświaty (Dz.U. nr 256 poz.2572 z 2004r z późniejszymi zmianami .
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z dnia 27 lutego 2007r. Nr 35, poz.222).
4.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.z dnia 15 stycznia 2009r.)
5. Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół (Dz.U. Nr 26 poz.232).
7.Rozporządzenie MENiS z dnia 31.XII.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz. U. z dn. 22.01.2003 Nr 6 poz. 69) z późn. zmianami.
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2010 nr 228 poz. 1487).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. 2010 nr 228 poz.1490)
 
 
 
R O Z D Z  I A Ł     I
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
Nazwa przedszkola i jego typ
 
Nazwa przedszkola: Miejskie Przedszkole nr 10
Siedziba: ul. Konwaliowa 105, Częstochowa
Organ prowadzący: Gmina Miasto Częstochowa
Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty
 
 
§ 2
 
1. Przedszkole  jest  publiczną   placówką oświatowo- wychowawczą
    działającą   jako jednostka  budżetowa, której działalność finansowana  jest  przez:
         1.1.Gminę  Częstochowa,
         1.2.Rodziców  w  formie  opłat  stałych za  pobyt dziecka  w  przedszkolu.
2. Przedszkole  może  otrzymywać  darowizny, które  ewidencjonowane  są
    zgodnie z  przepisami  o  gospodarce  finansowej  w  jednostkach budżetowych.
 
 
R O Z D Z I A Ł    II
 
CELE   I   ZADANIA   PRZEDSZKOLA
 
§ 3
 
1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej     podstawy programowej określonej rozporządzeniem MEN.
 
2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty
   oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
 
 
§ 4
 
1.Celem  przedszkola  jest:
·        wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień  oraz kształtowanie  czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
·        budowanie systemu wartości w tym wychowanie dzieci tak ,żeby  lepiej orientowały się  w tym ,co jest dobre z co złe.
·        kształtowanie u dzieci odporności  emocjonalnej  koniecznej w nowych i  trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
·        rozwijanie u dzieci  umiejętności społecznych,  które są  niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
·        stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych  możliwościach fizycznych i intelektualnych,
·        troska o  zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
·        zachęcanie do  uczestnictwa w grach i zabawach sportowych,
·        budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym ,przyrodniczym i  technicznym oraz rozwijanie swoich  umiejętności  i prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały  dla innych,
·        wprowadzenie dzieci w świat wartości  estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę , małe formy artystyczne  oraz sztuki plastyczne,
·        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
·        Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości , aktywności , samodzielności , a także kształtowanie  tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
·         Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  która polega w szczególności na:
-diagnozowaniu środowiska dziecka;
-rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb wychowanka i umożliwienie ich zaspokojenia;
-wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
-zadania, o których mowa wyżej, realizowane są  we współpracy z rodzicami, nauczycielami, z pomocą poradni psychologiczno pedagogicznej, podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
-korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne; wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Do zadań  przedszkola należy:
 
         a/ kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i
             bezpieczeństwa  oraz rozwijanie  ich sprawności ruchowej,
         b/ budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz
            wzmacnianie  więzi uczuciowej  z  rodziną,
         c/ nabywanie przez dziecko kompetencji językowej , a w tym nabywanie
             umiejętności  czytania i kreślenia symboli graficznych,
         d/ integrowanie treści edukacyjnych,
         e/ wdrażanie paradygmatu edukacyjnego  określonego jako podejście
             sytuacyjne,
         f/ wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego
              własnej  inicjatywy,
         g/ prowadzenie  działalności diagnostycznej dotyczącej  rozwoju
                 wychowanka,
          h/ prowadzenie przez nauczycieli dzieci sześcio- lub pięcioletnich,  analizy 
             gotowości dziecka do podjęcia  nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z
             początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w
             klasie I szkoły podstawowej
           i/ współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną  w celu udzielenia
             dziecku pomocy specjalistycznej.
j) Dyrektor przedszkola w terminie do 31 marca powołuje Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwanego dalej „Zespołem”. Zespół można powołać również w innych terminach, w przypadku zgłoszonych wniosków. W skład zespołu wchodzą nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu oraz specjaliści np.; logopeda, psycholog i inni wg potrzeb.
 Do zadań zespołu należy:
a)     Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień,
b)    Określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznania,
c)     Dokonywanie okresowej oceny efektywności udzielanej dzieciom pomocy w tym w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych,
d)    Przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dziećmi,
e)      Opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych,
f)      Opracowanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
g)     Podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych oraz rozwiązywanie problemów wychowawczych,
h)    Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli,
i)       Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli,
j)       Wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
k)    Współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogiczną (poradnie, ośrodki doskonalenia nauczycieli).
 
3.Przedszkole  zapewnia  dzieciom  prawo  do:
 
         a/ akceptacji takim jakie jest,
         b/ spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,
         c/ indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
         d/ aktywnego kształtowania kontaktów społecznych.
         e/ zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
         f/ badania i eksperymentowania,
         g/ różnorodnego, bogatego w bodźce twórczego otoczenia,
         h/ wypoczynku,
         i/ zdrowego i kalorycznego pożywienia.
 
 
§ 5
 
1.Przedszkole zapewnia  dzieciom bezpieczeństwo i  opiekę:
 
         1.1. każda grupa  wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch
                nauczycielek,
         1.2. podczas pobytu  dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z
                poszczególnych  grup, odbywają  się na wyznaczonych  terenach ze
                sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,
         1.3. w trakcie zajęć, poza terenem  przedszkola zapewniona jest opieka
                nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci- jedna osoba dorosła.
         1.4. wychowankowie przedszkola za zgodą rodziców ubezpieczeni są od 
                 następstw nieszczęśliwych  wypadków,
          1.5. w przedszkolu wobec wychowanków nie mogą być stosowane żadne
                 zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pierwszej
                 pomocy w nagłych wypadkach.
2. W sprawowaniu  opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie  przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania  dzieci z przedszkola.  Dzieci mogą  również  być odbierane przez  inne osoby
dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów.
 
3.Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
 
 
§ 6
 
1. Dyrektor  przedszkola powierza oddział opiece dwóch  nauczycielek
    pracujących w układzie godzin podanych  w arkuszu organizacyjnym.
 
3. Liczbę  nauczycieli  w  poszczególnych  oddziałach  co  roku  zatwierdza  organ
     prowadzący.
 
4. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem  placówki ma możliwość
    wyrażenia  opinii na temat doboru nauczyciela w  oddziale  dziecięcym .
 
 
§ 7
 
1. Świadczenia  udzielane  przez  przedszkole  są  nieodpłatne w  zakresie
    realizacji podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  określonej
    przez MEN.
2. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin 
    dziennie, przy czym:
·        Co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę(w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)
·        Co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci 1/5 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku , w parku itp.(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze prace gospodarcze , porządkowe i ogrodnicze itd.).
·        Najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia  dydaktyczne realizowane  według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
·        Pozostały czas -2/5  czasu nauczyciel może dobrowolnie zagospodarować (w tej puli mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.
3. Szczegółowy rozkład dnia  w przedszkolu , w tym ramy czasowe realizacji 
    podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w
    porozumieniu z Radą Pedagogiczną  i  Radą Rodziców.
4. Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest na podstawie wybranego
    przez nauczycielkę programu wychowania w przedszkolu spośród programów
   wpisanych do wykazu ustalonego przez MEN albo programu własnego
   opracowanego samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do
   wykazu.
5. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor po
    zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
6. Wysokość opłaty  stałej  za  świadczenia z  zakresu  wychowania i  nauczania
     wykraczające  poza  podstawę  wychowania  przedszkolnego  ustala  się
     zgodnie z   art.14 ust 5 Ustawy o systemie  oświaty.
7. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z
    wyżywienia przez pracowników ustalone są przez organ prowadzący.
6. Opłata stała za przedszkole (czesne) nie podlega zwrotowi w przypadku
    nieobecności dziecka w przedszkolu.
8. Aktualną wysokość opłat oraz sposób ich wnoszenia, dyrektor podaje
     do wiadomości rodziców w sposób zwyczajowo przyjęty (zebrania z
     rodzicami, komunikaty).
9. Opłaty za wyżywienie i czesne przyjmowane są w wyznaczone dni, nie później
      niż do 15 dnia każdego miesiąca.
10. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w
    wysokości obowiązującej stawki.
11. Zajęcia dodatkowe, organizowane na wniosek rodziców organizowane są po bezpłatnym czasie pobytu dziecka( po godzinie 13.00)
12. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe może wybrać odpowiedni program z
     wykazu programów dopuszczonych przez MEN, albo opracować samodzielnie
     program.
13. Program opracowany samodzielnie może zostać dopuszczony do użytku po
     uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
     posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.
14.Przedszkole na wniosek rodziców organizuje dla dzieci nieodpłatnie lekcje
     religii. Dzieci nie uczęszczające na lekcje religii w tym czasie mają zapewnioną
     opiekę nauczyciela.
15.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
16.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości
     rozwojowych dzieci i wynosi:
     około 15 minut dla dzieci 3-4 letnich,
     około 30 minut dla dzieci 5-6 letnich.
17. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora
       placówki.
18. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
19. W przedszkolu mogą być prowadzone innowacje i eksperymenty.
       Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia
       edukacyjne, całe przedszkole lub grupę.
20. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie  rozwoju
       dziecka mające na celu stymulowanie  psychofizycznego rozwoju dziecka od
       chwil wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole.
 
                                       
 
R O Z D Z I A Ł   III
 
ORGANY     PRZEDSZKOLA
 
§ 8
Organami  przedszkola  są:
 
         1/ Dyrektor  przedszkola
         2 /Rada Pedagogiczna
         3 /Rada  Rodziców
                                                
§ 9
 
Zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności dyrektora przedszkola.
 
1.Dyrektora przedszkola powołuje w trybie i na zasadach obowiązujących
   przepisów organ prowadzący.
2. Do zadań dyrektora przedszkola należy:
      2.1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą
                placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
      2.2.  sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny
                 zatrudnionych nauczycieli,
      2.3.  planowanie, organizowanie i przeprowadzenie mierzenia jakości
                  pracy placówki,
      2.4.  sprawowanie  opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków
                harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne
               działania pro-zdrowotne
      2.5.  realizowanie uchwał  rady pedagogicznej, rady  rodziców podjęte
                w ramach ich kompetencji,
      2.6. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki
                zaopiniowanym przez radę  rodziców i radę  pedagogiczną,
      2.7. organizowanie posiedzeń  rady  pedagogicznej, przewodniczy jej .
               Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji
               określają  postanowienia regulaminu działalności rady pedagogicznej.
      2.8.  organizowanie środowiska dydaktycznego zapewniającego wysoką 
               efektywność oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych,
      2.9.  organizowanie rekrutacji  dzieci w oparciu o kryteria i zasady ustalone
               w konsultacji z radą pedagogiczną i radą rodziców,
      2.10. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi
                  przedszkola,
      2.11. w zakresie spraw organizacyjnych:
                 a/ przygotowanie projektu planu pracy przedszkola,
                 b/ opracowanie arkusza organizacji przedszkola,
                 c/ ustalanie ramowego rozkładu dnia pracy wychowawczo-                                 dydaktycznej i opiekuńczej,
      2.12.   w zakresie spraw finansowych:
                 a/ opracowanie planu  finansowego  przedszkola,
                 b/ przedstawienie projektu planu  finansowego do zaopiniowania
                      radzie pedagogicznej,
      2.13.   w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych, biurowych:
                 a/ organizowanie i nadzorowanie  kancelarii przedszkola,
                 b/ nadzorowanie  prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez
                       nauczycieli,        
                c/ organizowanie przeglądów technicznych obiektów i urządzeń
                     przedszkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych,
                d/ organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola,
      2.14.  w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
                   a/ zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
                  b/ egzekwowanie przestrzegania ustalonego w przedszkolu porządku
                     oraz dbałości o czystość i estetykę przedszkola,
     2.15.  administrowanie zakładowym funduszem świadczeń  socjalnych,
                 zgodnie z ustalonym  regulaminem,
     2.16.  sporządzanie zakresów czynności i zakresów odpowiedzialności
                   materialnej dla wszystkich pracowników  przedszkola.
 
3. Do kompetencji  dyrektora  przedszkola  należy:
     3.1. zatrudnianie, pracowników dydaktycznych, administracyjnych i
           gospodarczych   zgodnie z  obowiązującymi  przepisami Ustawy Karta
            Nauczyciela i Kodeks Pracy.
    3.2. decydowanie o przyznaniu  nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych
            nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
    3.3. decydowanie, po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz rady
           pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
           nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
    3.4. współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie
          ustalonym odrębnymi przepisami,
    3.5 .wstrzymanie realizacji uchwał rady pedagogicznej oraz rady  rodziców
          niezgodnych z przepisami prawa.
 
4.Dyrektor  przedszkola  ponosi  odpowiedzialność  za:
          4.1. dydaktyczny i wychowawczy  poziom  przedszkola,
         4.2. realizację  wszystkich  zadań  statutowych  przedszkola zgodnie z
                uchwałami  rady  pedagogicznej, rady  rodziców, zarządzeniami
                organu  prowadzącego  oraz  obowiązującymi  przepisami
                 oświatowymi.
         4.3.  zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań.
 
5.Inne  postanowienia  dotyczące  pracy  dyrektora
          5.1. Dyrektor jest  kierownikiem  zakładu  pracy dla zatrudnionych w
                przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących  nauczycielami,
         5.2. W razie  nieobecności  dyrektora  jego  funkcje i odpowiedzialność
                 przejmuje zastępca  powołany przez dyrektora, który będzie  posiadał
                 uprawnienia, obowiązki i kompetencje określone stosownym zakresem
                  czynności.
 
§ 10
 
Skład, kompetencje i organizacja pracy rady pedagogicznej.
 
1.W skład rady pedagogicznej wchodzą:
         1.1. dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący,
         1.2 . wszyscy nauczyciele zatrudnieni w  przedszkolu,
          1.3.  rada pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie
                  regulaminu,
         1.4. w zebraniach rady pedagogicznej mogą z głosem doradczym brać
                także udział osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą
                 lub na wniosek rady pedagogicznej.
 
 2.Kompetencje  rady  pedagogicznej
          2.1. rada  pedagogiczna  jest  kolegialnym organem  przedszkola w zakresie
                realizacji  jego  statutowych  zadań  dotyczących  opieki, wychowania
                i kształcenia,
         2.2. do kompetencji  rady pedagogicznej  należy:
          a/ przygotowanie  projektu  statutu  przedszkola i zatwierdzenie uchwały,
          b/ opracowanie programu  rozwoju  placówki,
          c/ zatwierdzanie planów  pracy  przedszkola,
          d/ podejmowanie uchwał w sprawie  innowacji i eksperymentów
             pedagogicznych,
          e/ ustalanie  organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
          f/ podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy
               wychowanków,
          g/ uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności
               oraz uchwalanie i nowelizowanie statutu przedszkola,
          h/ opiniowanie  planów organizacji  przedszkola,
          i/ opiniowanie planów finansowych przedszkola,
          j/ opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom
              odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień,
          k/ opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału
              nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego
             oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
             opiekuńczych,
          l/ opiniowanie innych spraw przedstawionych przez dyrektora.
          ł/ uchwala w porozumieniu z rada rodziców program wychowawczy
             przedszkola obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze
             wychowawczym skierowane do dzieci i realizowane przez nauczycielki
        
§ 11
 
Rada  rodziców -  postanowienia ogólne, skład, kompetencje, organizacja pracy
 
1. Postanowienia ogólne:
          1.1. rada rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz
                  przedszkola,
          1.2. rada rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia
                  oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,
           1.3. rada rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się
                do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania  potrzeb dzieci. 2. Skład rady rodziców
            2.1.Wybory do rady rodziców są przeprowadzane corocznie we wrześniu
                 na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału i odbywają się
                 bez względu na frekwencję rodziców
           2.2. rada rodziców powinna  liczyć  co najmniej  7  osób.
            2.3. rada  rodziców wybiera ze swego grona  Przewodniczącego
                  (i jego zastępcę), Skarbnika, Sekretarza.
            2.4. kadencja rady rodziców trwa jeden rok szkolny.
3.Kompetencje rady  rodziców;
          3.1.rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów
                przedszkola, a także do organu prowadzącego przedszkole oraz
                kuratora oświaty z wnioskiem i opiniami dotyczącymi funkcjonowania
                przedszkola
          3.2. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora
                  przedszkola
          3.3.  ustala regulamin swojej  działalności,
          3.4. opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty,
                  kontraktowego i mianowanego
          3.6. wydaje opinię w sprawie dopuszczenia zestawów  programów i
                 podręczników  do użytku w  przedszkolu
         3.7. może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela
         3.8. w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców
                może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
 
§ 12
    1. Organy  przedszkola  współdziałają  ze  sobą:
         -dają każdemu z nich  możliwość swobodnego  działania i podejmowania
          decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych
          szczegółowo w statucie przedszkola,
         -zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.
   2. Spór powstały między organami przedszkola rozwiązuje dyrektor placówki.
 
 
                                       
R O Z D Z I A Ł    IV
ORGANIZACJA   PRZEDSZKOLA
 
§ 13
 
1. Przedszkole  jest  placówką  dwuoddziałową.
 
§ 14
1. Szczegółową organizację  wychowania  nauczania i opieki w danym  roku 
     szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.
2.     Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
3.   W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
         - czas pracy poszczególnych oddziałów,
         - liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
         - ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez
           organ prowadzący przedszkole,
         - terminy przerw w pracy przedszkola.
4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 
§ 15
 
1.Organizację  pracy przedszkola określa  ramowy rozkład dnia ustalony  przez
   dyrektora  przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad 
   ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla danego
    oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnienie potrzeb i zainteresowań  
    dzieci.
 
§ 16
1.  Rekrutacji do przedszkola  dokonuje się na podstawie
   Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
   niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r , poz.7) oraz wytycznych z
   Urzędu Miasta Częstochowa.
   2.Osoby nie będące  obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
 
  3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o 
        prawach dziecka  (przyjętą przez Zgromadzenie Narodowe ONZ)
Rozdział V
 
RODZICE
 
§17
1.Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
·        Przestrzeganie niniejszego statutu
·        Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
·        Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola  lub  przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
·        Terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
·        Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu
·        Niezwłoczne informowanie o zatruciach  pokarmowych i chorobach zakaźnych.
·        Zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi  rocznego przygotowania przedszkolnego.
·        Zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty  , przybory i pomoce.
·        Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
 
§18
1.Rodzice mają prawo do:
·        Zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami  i programami pracy wychowawczo-dydaktycznej
·        Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji  na temat aktualnego stanu  rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka
·        Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać
·        Uzyskiwania i porad i wskazówek od nauczycieli  w rozpoznawaniu przyczyn  trudności wychowawczych oraz doborze  metod udzielania dziecku pomocy
·        Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi  wniosków z pracy przedszkola
·        Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola  organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.
2.Rodzice  i nauczyciele  zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego  oddziaływania  wychowawczego na dziecko i określania dróg jego indywidualnego rozwoju.
 
 
                                                      § 19
 
Przedszkole  organizuje  dni otwarte  raz  w  roku.
                                                       
§ 20
 
1.Zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących,
  lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.
2..Rodzice mają  prawo znać  zadania wynikające z  rocznego planu pracy
    przedszkola oraz  znać  tematy i treści  planów miesięcznych w danym oddziale.
 
                                    
 
 
R O Z D Z I A Ł   VI
                 
NAUCZYCIELE     I   INNI   PRACOWNICY
PRZEDSZKOLA
                                                       
§ 21
 
1. W  przedszkolu  zatrudnia  się dyrektora, nauczycieli,
    pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników
    określają odrębne przepisy.
§ 22
 
Ramowy zakres zadań i odpowiedzialności nauczyciela:
 
1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie
   powierzonych mu wychowanków.
2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności,
    zainteresowania, dąży do pobudzenia  procesów rozwojowych, do optymalnej
    aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
3. Nauczyciel  wspiera  rozwój  aktywności poznawczej  dziecka  nastawionej
    na poznanie samego  siebie, otaczającej  rzeczywistości społeczno- kulturalnej
    i  przyrodniczej, wzbogaconej  o  zasób jego  własnych doświadczeń.
4. W pracy  dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel  współpracuje z
    psychologiem, lekarzem oraz  innymi  specjalistami służącymi  pomocą  w
    rozwiązywaniu  problemów.
5. Nauczyciel  ma  prawo  korzystać  w swojej  pracy z pomocy merytorycznej i
     i  metodycznej ze  strony  dyrektora, doradcy  metodycznego i rady
     pedagogicznej .
6. Nauczyciel, realizując  zdania opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne
     odpowiada  za  ich  jakość.
7. Zgodnie z zasadą  indywidualizacji  pracy i podmiotowego  podejścia
     do  dziecka, nauczyciel otacza indywidualną  opieką każdego z wychowanków
     i dostosowuje  metody i formy pracy  do jego  możliwości.
8.  Nauczycielka opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiej nauczycielki  informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
9. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby na powierzonymi jej dziećmi.
10.  Nauczyciel  współpracuje  z  rodzicami w  celu  ujednolicenia oddziaływań
       wychowawczo- edukacyjnych. Kontakt  z rodzicami  powinien stwarzać
       nauczycielowi  możliwość
          - poznania i ustalenia potrzeb  rozwojowych  ich  dzieci,
         - ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
         - włączenia ich w działalność przedszkola.
11. Nauczyciel utrzymuje stały kontakt z rodzicami, udzielając rzetelnych
      informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
12. Nauczyciel prowadzi dokumentację  swojej pracy oraz obserwacji
      pedagogicznych.
13. Z uwzględnieniem ust 1-10 § 20 każdy  nauczyciel  otrzyma  szczegółowy
        zakres obowiązków.
 14. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel
  zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika.
 15. W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola nauczyciel
       powinien zapewnić dodatkową opiekę – na każde dziesięcioro dzieci 
       powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun.
 16. Przed wyjściem na wycieczkę nauczyciel powinien:
       a/ zbadać teren, czy nie zagraża bezpieczeństwu dzieci, ustalić liczbę
           personelu i dzieci
       b/ powinien zarejestrować każde wyjście / karta wycieczki/, wpisać cel 
           wycieczki, trasę, ilość dzieci, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo
           dzieci
       c/  zabrać niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy, gdy zajdzie
            taka konieczność
       d/  przestrzegać przepisy ruchu drogowego, zachować szczególną ostrożność
            podczas przechodzenia przez jezdnie, tory tramwajowe
       e/  w dni upalne wszystkie dzieci powinny mieć nakrycia głowy
       f/  zabrania się wycieczek na tereny nieznane, niesprawdzone pod
           względem zagrożenia życia i bezpieczeństwa dzieci
       g/ za nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dzieci podczas wycieczek
           odpowiedzialność  ponosi nauczyciel
17. Nauczyciel w pełni odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
 w ogrodzie przedszkolnym, do jego zadań należy:
 a/ przed wyjściem poprosić woźną aby dokładnie sprawdziła cały  teren
     i urządzenia znajdujące się w nim, czy nie niosą ze sobą zagrożenia dla
     dzieci
 b/ zaznajomić dzieci z bezpiecznym posługiwaniem się sprzętem znajdującym 
      się w ogrodzie
 c/  przed każdym wyjściem do ogrodu należy dzieciom przypomnieć o
      zachowaniu zasad bezpieczeństwa, prawidłowym posługiwaniu się
      zabawkami i sprzętem
 d/  wdrożyć dzieci do zasad zgłaszania nauczycielce, że ma uszkodzoną
      zabawkę
 e/  organizować zabawy i zajęcia dostosowane do możliwości psycho –
       fizycznych dziecka
 f/   w żadnym wypadku nie zostawiać dzieci bez opieki
 g/  podczas przebywania w ogrodzie obowiązkiem nauczyciela jest czynna
      obecność wśród dzieci.
     18. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku
            w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomienie dyrekcję oraz
            rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych
            niepokojących symptomach, np. podwyższona temperatura, wysypka.
19. Podczas zajęć technicznych i plastycznych  nauczyciel powinien:
wdrażać dzieci do :
a/ wdrażać dzieci do bezpiecznego posługiwania się przyborami
b/ prace z nożyczkami powinien prowadzać w małych grupkach
c/ w zajęciach technicznych powinna uczestniczyć woźna oddziałowa
   Nauczyciel powinien zawiadomić dyrektora o wszelkich oznakach
    niebezpieczeństwa stanowiących zagrożenie dla dzieci.
    20. Zgodnie z art.63 Karty Nauczyciela- nauczycielka podczas pełnienia
         obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla
         funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie
         karnym.
                     
§ 23
 
PRACOWNICY ADMINISTRACJI
 
1. Obsługę finansowo – księgową przedszkola zapewnia Biuro Finansów Oświaty w Częstochowie.
 
 
2. Dyrektor  zatrudnia  intendenta.
 
         2.1.Do obowiązków intendenta należy:
         a/ wykonywanie prac związanych z całością spraw administracyjno-
            gospodarczych w przedszkolu,
         b/ sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
         c/ załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności
            pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
         d/ zaopatrywanie przedszkola w art. żywnościowe i sprzęt,
            nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji
             żywnościowych dzieciom i pracownikom,
         f/ sporządzanie jadłospisów,
         g/ prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie
             z obowiązującymi przepisami,
         h/ codzienne przedstawianie do kontroli i podpisu przez dyrektorkę
            raportu żywnościowego,
         i/ przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
         j/ sporządzanie dla potrzeb dyrektora kalkulacji kosztów żywienia,
         k /przestrzeganie obowiązujących  przepisów bhp i p-poż.
         l/  prowadzenie obrotu środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi
            przepisami, rozliczanie tych środków, rzetelne prowadzenie stosownej
             dokumentacji.
   Intendent powinien zawiadomić dyrektora o oznakach niebezpieczeństwa
    na placówce zagrażającego bezpieczeństwu dzieci i pracowników.           
                                                       
 
 
§ 24
 
PRACOWNICY OBSŁUGI
 
1.W celu prawidłowego funkcjonowania przedszkola dyrektor zatrudnia
            następujących pracowników obsługi:
 
         1.1.woźną  - sprzątaczkę do  której  obowiązków  należy:
           a/   dbanie o porządek przydzielonych pomieszczeń,         
            b/   mycie pomocy, zabawek i naczyń,
           c /  pielęgnowanie kwiatów,
           d/   punktualne podawanie posiłków z zachowaniem czystości i
                     estetyki,
           e / pełnienie dyżuru w szatni o wyznaczonej  porze,
            f/  pomoc w kuchni,
           g/  pomaganie nauczycielowi podczas zajęć, spacerów, wycieczek,
           h / dbanie o racjonalne zużywanie środków czystości,
           i/  przestrzeganie przepisów bhp i p-poż,
           j/  wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora
               przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.
           k/ woźna oddziałowa podlega dyrektorowi przedszkola i
                                      intendentowi,
           l/  woźna współpracuje z nauczycielką  przydzielonej grupy, wspólnie
                z nią czuwa nad bezpieczeństwem dzieci podczas wycieczek, spacerów,
                pobytu w ogrodzie, podczas zajęć przy użyciu nożyczek i in.
      
        Woźna zobowiązana jest zwracać szczególną uwagę na osoby postronne  przebywające na placówce, zapytać o cel pobytu i zgłosić ten fakt
         dyrektorowi.
 
               
          1.2. kucharkę do której obowiązków należy:
 
            a/  przygotowywanie zdrowych i higienicznych  posiłków
                 zgodnie z zasadami technologii, właściwe porcjowanie posiłków,
            b/  przyjmowanie produktów z magazynu i dbanie o ich racjonalne
                 wykorzystanie,
            c / prowadzenie podręcznego magazynu,
            d/ dbanie o wzorową czystość pomieszczeń kuchennych,
            e/ utrzymywanie w stanie używalności sprzętu  kuchennego,
               dbanie o ten sprzęt oraz utrzymywanie go we wzorowej czystości,
            f/  współuczestniczenie z intendentem w ustalaniu jadłospisu,
            g/   przygotowuje i przechowuje próbki pokarmowe zgodnie
                 z zaleceniami Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej,
            h/  kucharka podlega bezpośrednio dyrektorowi i intendentowi,
 
          1.3.dozorcę -konserwatora – palacza pieców zwykłych, do którego
                 obowiązków należy:
                  a/ strzeżenie mienia przedszkola przed kradzieżą, dewastacją,
                       pożarem,
                  b/ utrzymywanie czystości w przedszkolu i w ogrodzie,
                   c/ koszenie trawy i  dbanie o kosiarkę,
                  d/ wykonywanie prac naprawczych wyposażenia i sprzętu
                       w celu utrzymania ich w stanie nie zagrażającym dzieciom
                       oraz personelowi,
                  e/ alarmowanie odpowiednich  służb (straży pożarnej, policji) oraz
                      dyrektora  przedszkola w  przypadku zaistnienia  stanu zagrożenia
                       zdrowia, życia lub mienia,          
                   f/ wykonywanie innych prac organizacyjno-porządkowych
                      zleconych przez dyrektora a mających związek z prawidłowym
                      funkcjonowaniem przedszkola,
                   g/ w sezonie grzewczym palenie w piecach zależnie od temperatury                                           
                        w pomieszczeniach i na zewnętrz,
                   h/ prawidłowe gospodarowanie opałem,
                   i/ w okresie zimowym odśnieżanie dojścia i schodów, posypywanie
                         piaskiem,      
                  j/ dozorca podlega dyrektorowi  przedszkola.
Dozorca powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich oznakach noszących znamiona niebezpieczeństwa lub stanowiących zagrożenie  bezpieczeństwa dzieci i pracowników.
 
2. Ilość  wymienionych  w  ust.1 §25 pracowników  jest  zgodna z arkuszem
   organizacyjnym  zaakceptowanym  przez  organ  prowadzący.
 
3. Wszyscy  pracownicy Miejskiego Przedszkola Nr 10 zobowiązani są  do  przestrzegania  przepisów bhp  i p-poż oraz  zachowania tajemnicy służbowej.
 
4.Wymienieni w  ust.1  § 22  pracownicy  są  zatrudniani  w  porozumieniu z
    organem  prowadzącym i  realizują  swoje  zadania na  podstawie
      szczegółowych  zakresów  czynności  i  odpowiedzialności.
 
 
R O Z D Z I A Ł    VII
 
                   WYCHOWANKOWIE   PRZEDSZKOLA
 
§ 25
 
1. Do  przedszkola uczęszczają w zasadzie dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może
     uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 
3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku  szkolnego może również
    uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w
    tym roku kalendarzowym, w którym kończy  10 lat.
3.     Dzieci 6 letnie spełniają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, a         
     dzieci 5 letnie mają obowiązek  odbycia  rocznego przygotowania przedszkolnego.
  3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o 
        prawach dziecka  (przyjętą przez Zgromadzenie Narodowe ONZ)
 
  4.1.Dziecko ma prawo do :
a)     właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego ,
b)    szacunku  dla wszystkich jego potrzeb , życzliwego i podmiotowego traktowania,
c)     ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź  psychicznej,
d)    poszanowania  jego godności osobistej,
e)     poszanowania własności,
f)      opieki i ochrony,
g)     partnerskiej  rozmowy na każdy temat
h)    akceptacji jego osoby
i)       indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
j)       aktywnego kształtowania   kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
k)    aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
l)       zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
m)  posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych do których może się zwrócić
n)    umów i kontaktów z dorosłymi,
o)    badania i eksperymentowania, doświadczania  konsekwencji  własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
p)    zdrowego jedzenia.
q)    różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się  procesom twórczym otoczenia.
4.2.Naruszanie obowiązujących praw dziecka  należy zgłaszać do Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka  w Częstochowie
ul. Śląska 22.   
 5. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw   nieszczęśliwych  wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka  uiszczają rodzice bądź opiekunowie  dziecka we  wrześniu, na początku roku szkolnego.
 6. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej, dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy:
a)     dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez miesiąc a rodzice nie zgłaszają   przyczyny nieobecności.
b)    rodzice  nie płacą za przedszkole w terminie.
c)     rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole
 
§ 26
 
1. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do:
         1.1.właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego
              i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
              uwzględniając zasady:
                  a/ zaspakajania potrzeb dziecka,
                   b/ aktywności,
                   c/ indywidualizacji,
                   d/ organizowania życia społecznego,
                   e/ integracji.        
 
         1.2.ochrony przed  wszelkimi formami wyrażania przemocy  fizycznej bądź
               psychicznej oraz  ochrony i poszanowania jego  godności  osobistej,
         1.3.życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-
               dydaktycznym.
 
 
 
R O Z D Z I A Ł  VIII
 
OGÓLNE   ZASADY  GOSPODARKI   FINANSOWEJ
 
§ 27
 
1. Przedszkole  jest  jednostką  budżetową, która swoje wydatki pokrywa
     z  budżetu  miasta.
2. Placówka może  gromadzić fundusze z dodatkowych  źródeł.
         2.1.Gospodarowanie tymi źródłami określają odrębne przepisy.
 
§ 28
 
 
1.Podstawą gospodarki  finansowej przedszkola jest  roczny  plan finansowy,
    którego projekt przygotowuje dyrektor placówki wraz z radą pedagogiczną.
2. Plan  finansowy  zatwierdza  organ  prowadzący.
 
§ 29
 
 Dyrektor  przedszkola  działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań
 w  wysokości  kwot określonych w planie finansowym i ponosi za nie
 odpowiedzialność wobec  organu  prowadzącego.
 
 
§ 30
 
Zasady  gospodarki  finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne
przepisy.
                                                       
R O Z D Z I A Ł  IX
 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
 
§ 31
 
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§ 32
 
Zasady  postępowania w sprawie uchylenia  statutu lub niektórych jego postanowień  określa  ustawa.
§ 33
 
Dyrektor przedszkola  zapewnia  możliwość zapoznania  się  ze  statutem
wszystkim  członkom społeczności  przedszkolnej.
 
§ 34
 
 Niniejszy  statut  przedszkola   wchodzi  w życie z  dniem 1 września 2013 r. 
                    
 
 
 
                                                                           Dyrektor
                                                                             Grażyna Gajowczyk
                                                               
                                                                 
 
Rada  pedagogiczna
                                                                           
Małgorzata Gajowczyk
Beata Hutkiewicz
Barbara Szewczyk
Ewelina Tomaszewska

metryczka


Wytworzył: Grażyna Gajowczyk-Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 10 (11 stycznia 2016)
Opublikował: Beata Hutkiewicz (11 stycznia 2016, 19:52:48)

Ostatnia zmiana: Beata Hutkiewicz (12 grudnia 2017, 13:43:51)
Zmieniono: statut

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2439