Wykaz rejestrów w Gimnazjum nr 22 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Uchwały Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 22
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły.
 • Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zarządzenia Dyrektora 
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły.
 • Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Protokoły Rady Pedagogicznej
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 • Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rejestr skarg i wniosków
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 • Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Księga uczniów
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.).

Księga zastępstw
 • Dostęp: w pokoju nauczycielskim.
 • Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.)

Dzienniki lekcyjne
 • Dostęp: w pokoju nauczycielskim, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.).

Dzienniki indywidualnego nauczania
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.)

Dziennik pracy pedagoga
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.)

Ewidencja środków trwałych
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły.
 • Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Księga inwentarzowa
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły.
 • Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Księga kontroli zewnętrznej
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły.
 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dziennik korespondencyjny
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Rejestr wypadków pracowników Gimnazjum nr 22 w Częstochowie
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r.

Rejestr zatrudnionych pracowników 
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 • Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rejestr wypadków uczniów
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Gimnazjum nr 22 w Częstochowie
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 • Podstawa prawna: art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego.
 • Podstawa prawna: Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. Nr24 poz. 141 z późniejszymi zmianami, Ustawa z dn. 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych Dz.U Nr 21 poz. 124 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz ustalania pracownikom zwolnień od pracy. Dz.U. Nr 60, poz. 281 z późniejszymi zmianami.

Rejestr chorób zawodowych
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity). Na podstawie art. 237 § 1 pkt 3-6 i § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

Rejestr orzeczeń o potrzebie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły/placówki
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2014 r. poz. 1157).

Rejestr uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego.
 • Podstawa prawna: art.108 i art.111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2015, poz.45 z późn. zm).

Ewidencja wydanych legitymacji uczniowskich
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170)

Księgi druków ścisłego zarachowania
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170)

Księga ewidencji
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn.19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji o przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. Nr 23, poz.225 ze  zmianami).

Księga arkuszy ocen
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.).

Ewidencja wydanych świadectw
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170).

Rejestr wydanych duplikatów świadectw
 • Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego.
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 624 ze zmianami).

metryczka


Wytworzył: Dorota Strzelczyk – dyrektor Gimnazjum nr 22 (12 czerwca 2017)
Opublikował: Beata Grygiel (12 czerwca 2017, 21:44:26)

Ostatnia zmiana: Beata Grygiel (30 października 2017, 09:07:33)
Zmieniono: poprawa ewidencji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9622