Nabór na stanowisko intendenta

Nabór na stanowisko intendenta w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Częstochowie.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola 32 w Częstochowie w dniu 26 czerwca 2014 r.  ogłasza nabór na stanowisko Intendenta.

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: 

Miejskie Przedszkole 32

Ul.Św.Rocha 247

Stanowisko: Intendent (1/2 etatu)

1.    Początek zatrudnienia: 1 sierpień 2014 r.

2.    Wymagania konieczne:
- wykształcenie minimum średnie,
- umiejętność obsługi komputera

3.    Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- predyspozycje osobowościowe: sumienność, dokładność, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, punktualność, wysoka kultura osobista,
- osoba bezrobotna.

4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- nadzór nad funkcjonowaniem kuchni: przygotowaniem, porcjowaniem posiłków, przestrzeganiem zasad higieny, w określonych sytuacjach uczestniczenie w przygotowaniu posiłków,
- sporządzanie jadłospisów zgodnych z normami żywienia,
- sporządzanie raportów żywieniowych,
- prowadzenie dokumentacji oraz przyjmowanie i rozliczanie wpłat należności za obiady,
- przestrzeganie procedur dotyczących HACCP – prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
- wykonywanie innych poleceń dyrektora.

5.    Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopia dowodu osobistego,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie świadectw lub dyplomów,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
g) oświadczenie o niekaralności:
- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego,
- osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.
h) podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)”

Wymagane dokumenty  należy składać osobiście w  Miejskim Przedszkolu 32 lub przesyłać pocztą na adres MP32 z dopiskiem na kopercie: "Dotyczy naboru na stanowisko intendenta" do 14 lipca 2014 r. włącznie do godz. 12.00.

Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń.

Inne informacje: Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.


ogłoszenie (34kB) word


metryczka


Wytworzył: Grażyna Noszczyk (27 czerwca 2014)
Opublikował: Elżbieta Zielińska (30 czerwca 2014, 19:30:53)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Zielińska (4 lipca 2014, 10:21:16)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4055