Projekty

Projekty

Informacja o 2 edycji projektu współfinansowanego przez UE „MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE”.

Projekt realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty [...]

Informacja o projekcie edukacyjnym współfinansowanym przez UE „Koniec języka za przewodnika”.

Projekt pn. „Koniec języka za przewodnika” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europej­skiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, [...]

Informacja o projekcie edukacyjnym współfinansowanym przez UE „ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ”.

Projekt pn. ,,Zaplanuj swoją karierę” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości [...]

Informacja o projekcie współfinansowanym przez UE „MAM ZAWÓD - MAM PRACĘ W REGIONIE”.

Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego [...]

metryczka