Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w jednostkach systemu oświaty Miasta Częstochowy

Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w jednostkach systemu oświaty Miasta Częstochowy są poszczególne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, których dane teleadresowe znajdują się w zakładce „Dane podstawowe” Biuletynu Informacji Publicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych Miasta Częstochowy.

Inspektor ochrony danych / Zastępca inspektora ochrony danych
W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
przez poszczególne jednostki systemu oświaty Miasta Częstochowy można skontaktować
się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych lub w przypadku nieobecności Inspektora
z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych – wykaz IOD wraz z danymi teleadresowymi znajduje się poniżej.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
W jednostkach systemu oświaty Miasta Częstochowy gromadzimy, wykorzystujemy
i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorach. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
 • przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).
Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe Miasta Częstochowy są:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratorów danych pełnią wsparcie administracyjne i organizacyjne.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w danej jednostce systemu oświaty.

Prawa osób, których dane dotyczą
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .
Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających
do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa
do usunięcia danych.

Obowiązek oraz dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa
ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administratorzy danych nie przetwarzają danych osobowych w sposób opierający
się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

wykaz Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i ich zastępców (17kB) word

metryczka


Wytworzył: Sylwia Kasprzycka - Koordynator Biuletynu Informacji Publicznej (25 maja 2018)
Opublikował: Sylwia Kasprzycka (28 maja 2018, 15:12:00)

Ostatnia zmiana: Sylwia Kasprzycka (28 marca 2022, 08:45:46)
Zmieniono: aktualizacja wykazu IOD

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 101243