KLauzula

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych                             w MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 6
(nazwa placówki oświatowej)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie RODO), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych.
Zasady te stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Administrator danych osobowych
 Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 6 ul. Sosnowa 22/28
(nazwa i adres placówki oświatowej)
w Częstochowie, tel 34 363 48 01 , e-mail: mp06@edukacja.czestochowa.pl
Inspektor ochrony danych
Jeśli ma Pana/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Przedszkola nr 6 , a także przysługujących Panu/i uprawnień,
                                   (nazwa placówki oświatowej)
 może się Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: ioded@sod.edu.pl lub nr telefonu: 34 362 51 05 wew. 107.
Podstawa przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Cel przetwarzania danych osobowych
Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)     wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Przedszkolu nr 6
(nazwa placówki oświatowej)
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych ich odbiorcami mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez                                    Miejskie Przedszkole nr 6  przetwarzają dane osobowe.
                   (nazwa placówki oświatowej)
 
Okres przechowywania danych
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:
a)       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
·     dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
·     osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
·     osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
·     dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
·     dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
·     osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
·     przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
·     Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
·     osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
·     przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
·     przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
·     zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
·     przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
g)          prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  –  w przypadku gdy:
·     przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
f) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku:
·         powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych.
Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa.
 

metryczka


Wytworzył: Dorota Rygał- dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 (1 października 2018)
Opublikował: Dorota Rygał (4 października 2018, 14:00:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11204