Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespól Szkól Mechaniczno - Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://edukacja.bip.czestochowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
  • 1 przejdź do głównego menu
  • 2 przejdź do treści
  • 3 przejdź do wyszukiwarki
  • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Dobrakowski, zsme@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3241411. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Wejście do budynku od strony ul. Kanał Kohna. Przed wejściem schody. Brak podjazdu i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się portiernia. Wejście do wnętrza budynku poprzez drzwi wewnętrzne.
  • Korytarz na parterze bez utrudnień dla osób niepełnosprawnych, toalety ogólnodostępne na parterze, bez udogodnień dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia administracyjne znajdują się na pierwszym piętrze, dwie klatki schodowe, brak windy.
  • Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i niedowidzących. Brak pętli indukcyjnych.
  • Parking na terenie posesji, wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość bezpośredniego dojazdu pojazdem uprzywilejowanym bezpośrednio pod wejście do budynku.
  • Do budynku i wszystkich pomieszczeń administracyjnych oraz toalet można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacz języka migowego.
Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 2023.03.28

metryczka


Wytworzył: Dyrektor ZSME im. K. Pułaskiego - mgr inż. Tomasz Dobosz (22 września 2020)
Opublikował: Marta Teper (22 września 2020, 09:41:17)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Dobrakowski (31 marca 2023, 08:54:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8832