Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum szkoły

Dostęp: w sekretariacie szkoły, za pośrednictwem dyrektora szkoły, udostępnianie w zależności od wnioskowanego dokumentu – bez ograniczeń lub po wykazaniu interesu prawnego, lub udostępnienie z zachowaniem zasad wynikających z ustawy [...]

Kartoteki zarobkowe z lat 1999-2011

Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w [...]

Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: art. 235 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666) [...]

Kartoteki urlopowe

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach [...]

Rejestr zwolnień lekarskich

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666) [...]

Rejestr wydanych kart rowerowych

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Ustawa z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128) [...]

Księga zastępstw

Dostęp: w pokoju nauczycielskim   Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie [...]

Akta osobowe byłych pracowników – od 01.09.1999 r.

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach [...]

Akta osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników

Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. [...]

Protokoły komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

Dostęp: w gabinecie dyrektora szkoły   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) [...]

Rejestr wydawanych decyzji administracyjnych dyrektora

Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. [...]

Rejestr udzielonych upoważnień/powierzeń i pełnomocnictw

Dostęp: w sekretariacie szkoły   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)   Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z [...]

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. [...]

Rejestr wydanych zaświadczeń

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego   Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz [...]

Rejestr orzeczeń o potrzebie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania [...]

Rejestr wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. [...]

Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. [...]

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Dostęp: w sekretariacie szkoły Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170) [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych [...]

Arkusze ocen absolwentów

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i [...]

Arkusze ocen uczniów

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i [...]

Rejestr korespondencji

Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)   Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i [...]

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: w pokoju nauczycielskim, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w [...]

Dziennik pracy pedagoga, wychowawcy świetlicy, biblioteki

Dostęp: w pokoju nauczycielskim, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w [...]

Dzienniki indywidualnego nauczania

Dostęp: w pokoju nauczycielskim, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w [...]

Dzienniki lekcyjne

Dostęp: w pokoju nauczycielskim, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w [...]

Ewidencja uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: w sekretariacie szkoły   Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 943 z późn. zm.) [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: w gabinecie dyrektora szkoły, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)   Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. [...]

Księga kontroli zewnętrznych

Dostęp: w sekretariacie szkoły Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 1983 r. Nr 38, poz.173 z późn. zm.)   [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru szkoły

Dostęp: w bibliotece szkolnej   Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1283 [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: w sekretariacie szkoły Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) [...]

Księga Zarządzeń Dyrektora Szkoły

Dostęp: w sekretariacie szkoły   Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 943 z późn. zm.) [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)   Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Księga ewidencji uczniów

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

Księga uczniów

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

metryczka