Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dzienniki indywidualnego nauczania

Dostęp: pokój nauczycielski, dostęp do danych jest prawnie ograniczony ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu [...]

Dziennik pracy pedagoga, wychowawcy świetlicy, biblioteki, logopedy

Dostęp: pokój nauczycielski, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (9 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu [...]

Księga kontroli

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 1983 r. nr 38, poz. 173 z póź, zm.) [...]

Ewidencja zatrudnionych osób

Dostęp: Sekretariat szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: Sekretariat szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony 9 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: art. 6 ust 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i [...]

Rejestr wypadków pracowników

Typ: rejestrDostęp: Sekretariat szkoły, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. [...]

Ewidencja wydanych kart rowerowych

Typ: ewidencjaDostęp: sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoDział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 47Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 ze zmianami) [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Typ: ewidencjaDostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoDział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 47Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów [...]

Księgi Arkuszy Ocen

Typ: archiwumDostęp: Dyrektor Szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Typ : ewidencjaDostęp: Biblioteka szkolnaDział: Biblioteka szkolnaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra  Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych&nb [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ: ewidencjaDostęp:  sekretariat szkołyDział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 47Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) [...]

Księgi Uczniów

Typ: ewidencjaDostęp: sekretariat szkoły, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoDział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 47Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet Dyrektora Szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Dział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: art. 39 ustawy o [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: rejestrDostęp: Sekretariat szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych)Dział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Rejestr wypadków uczniów

Typ: rejestrDostęp: Sekretariat szkoły, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet Dyrektora Szkoły Dział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: art. 39 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2016 r. poz. 943 z póź.  zm.) [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Typ: rejestrDostęp: Dyrektor SzkołyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 943 z póź. zm.), ustawa z 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [...]

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Typ: archiwumDostęp: pokój nauczycielski, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 t. o ochronie danych  osobowych)Dział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji [...]

Ewidencja świadectw ukończenia szkoły

Typ: RejestrDostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoDział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 47Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych [...]

metryczka