Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr umów cywilnoprawnych z rodzicami

Dostęp: gabinet dyrektora, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty. [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: sekretariat zespołu, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: sekretariat zespołu, dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: sekretariat zespołu, dostęp do danych z dziennika jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i [...]

Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet dyrektora Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Dla osób które wykażą interes prawny - za pośrednictwem dyrektora Dział: dyrektor zespołu Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i [...]

Dzienniki lekcyjne

Dostęp: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych) - za pośrednictwem dyrektora zespołu Dział: dyrektor zespołu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji [...]

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

Dostęp: dla osób posiadających interes prawny w godzinach pracy sekretariatu zespołu Dział : sekretariat zespołu Dział : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych [...]

Książka kontroli

Dostęp:w  godzinach pracy sekretariatu zespołu Dział: sekretariat zespołu Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: w godzinach pracy sekretariatu zespołuDział: sekretariat zespołuPodstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) [...]

Teczki osobowe zatrudnionych pracowników

Dostęp: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych) za pośrednictwem dyrektora zespołu dla osób których dotyczą lub wykażą interes prawnyDział: sekretariat zespołuPodstawa [...]

Ewidencja osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych

Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych) za pośrednictwem dyrektora zespołu Dział: sekretariat ZS-P1.Podstawa prawna: Art. 37 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. po. 922)Dział: sekretariat szkoły. Podstawa prawna: Art.254 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks [...]

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Dostęp: dla osób posiadających interes prawny w godzinach pracy sekretariatu Dział: sekretariat ZS-P1 Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły.

Dostęp: Zarządzenia są dostępne w sekretariacie  w godzinach jego pracyDział: dyrektor ZS-P1Podstawa prawna: art.39 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2015 r., poz. 2156 ze zm.) [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

Dostęp: za pośrednictwem dyrektora zespołu z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowychDział: dyrektor zespołuPodstawa prawna: art.43 ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015r., poz.2156 z późn. zm.) [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp: w godzinach pracy bibliotekiDział: biblioteka szkoły                                                    [...]

Księga Uczniów

Dostęp: dostępne dla osób których dotyczy, lub wykażą interes prawny w godzinach pracy sekretariatu.Dział: sekretariat zespołuPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19.02.2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

Księga Arkuszy Ocen

Dostęp: Dostępne dla osób których dotyczy lub wykażą interes prawny w godzinach pracy sekretariatu.Dział: sekretariat zespołuPodstawa prawna: art.41 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty i Rozporządzenie MENiS z 19 [...]

metryczka