STATUT Miejskiego Przedszkola Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków z dnia 02.05. 2015 r.


 
 
 
 
 
 
 
STATUT
Miejskiego Przedszkola Nr 17
im. Siedmiu Krasnoludków
w Częstochowie
przy ul. Koziej 18
z dnia 10.09.2014 r.
 
 
 
 
 
 
Statut został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:
 
1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2014 r. poz.803)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191)
3. Ustawa z dnia 12 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy
o związkach zawodowych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 896).
4. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.526 i 527).
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zm).
6. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Załącznik nr 1 (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz. 803)
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno- edukacyjnego w 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1098)
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z dn.7 maja 2013 r. poz. 532).
11. Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 43/VI/99 z dnia 15.02.1999 r. w sprawie utworzenia przedszkoli jako jednostek budżetowych.
12. Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 542/XLVI/2009 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie opłat wnoszonych przez rodziców za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Częstochowa.
13.Uchwała Rady Miasta Częstochowy nr 952/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy
z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowa
14. Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy Nr 2263/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach prowadzonych przez Miast Częstochowa.
15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr16 poz.93 ze zm.)
16. Ustawa z dnia 25 lutego1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz.59 ze zm.)
17. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 ze zm.)
18. Zarządzenie  MEN  Nr  26 z  dnia 12.11.1991 r. ( Dz. Urz.  MEN  Nr 10/91). 
19. Aktu założycielskiego placówki
20. Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków
w Częstochowie przy ul. Koziej 18 (tekst ujednolicony po wprowadzeniu zmian 27.04.2009 r., 29.01.2010 r., 14.03.2012 r., 20.09.2013 r., 17.03.2014 r.)
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
 
1. Siedziba Miejskiego Przedszkola nr 17 mieści się w Częstochowie przy ul. Koziej 18.
2.Przedszkole Nr 17 zwane w dalszej części statutu „przedszkolem” jest placówką  publiczną.
3. Organem prowadzącym Przedszkole Nr 17 jest Miasto Częstochowa.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Katowicach.
5. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pieczęciach i stemplach
w pełnym brzmieniu to:
 
Miejskie Przedszkole nr 17  im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie
ul. Kozia 18
tel. 34 324-36-79    
e-mail:  mp17@edukacja.czestochowa.pl
 
§ 2
 
Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z póz. zm./ oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zm./
3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami)
4. Uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 43/VI/99 z dnia 15.02.1999 r. w sprawie utworzenia przedszkoli jako jednostek budżetowych.
5. Aktu założycielskiego placówki
6. Niniejszego Statutu
 
§ 3
 
1.Przedszkole  funkcjonuje  cały  rok.
2.Przerwa  wakacyjna  ustalana  jest  przez  organ  prowadzący na wniosek dyrektora  i  Rady  Pedagogicznej.
3.Przedszkole  pracuje  w  godzinach  zgodnych  z  potrzebami rodziców w  danym  roku szkolnym , w  dni  robocze  od  poniedziałku  do piątku w godzinach od 6:00 do 16:00.
4.W czasie dziennej pracy przedszkola 5 godzin przeznaczonych jest  na realizację podstawy programowej. Przyjmuje się, że czas realizacji podstawy programowej odbywa się w godzinach  od 8:00 do 13:00.
 
§ 4
 
1. Przedszkole jest  jednostką  budżetową,  której  działalność  finansowana  jest  przez:
- Gminę Częstochowa
- rodziców  w  formie  opłat  za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne w zakresie przekraczającym  realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie
z przepisami o  gospodarce finansowej  jednostek  budżetowych.
3. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody ewidencjonowane są zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 
§ 5
 
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego, określonej  przez  Ministra  Edukacji  Narodowej.
2. Wysokość   opłaty  za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne
w zakresie przekraczającym  realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za godzinę zajęć.
3. Opłata  za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne
w zakresie przekraczającym  realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest naliczana za każdą godzinę realnego pobytu dziecka
w przedszkolu i podlega  zwrotowi  w  przypadku  nieobecności  dziecka.
Zgodnie z § 3 uchwały nr 952/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Częstochowa 100% zwolnieniu z opłat podlegają dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego będące mieszkańcami miasta Częstochowy.
4. Przedszkole  zapewnia  odpłatnie  wyżywienie  dla  dzieci oraz pracowników  przedszkola. Zasady  odpłatności  za  korzystanie z  wyżywienia  i wysokość  stawki  żywieniowej  ustalane są   zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy.
5.W  przypadku  nieobecności  dziecka w przedszkolu koszty żywienia podlegają zwrotowi, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia dyrektora przez rodzica, do godz. 8.00 dnia, w którym nastąpi nieobecność dziecka.
6. Opłaty  za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne w zakresie przekraczającym  realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego   pobierane  są  z  góry w dniach ustalonych  do 15 dnia  każdego  miesiąca.
7.Przedszkole na mocy decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 20.09.2013 r. (pismo ED-II.4424.1.23.2013) organizuje w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną
i Radą Rodziców zajęcia dodatkowe dostępne dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, dostosowane do ich potrzeb i możliwości, takie jak zajęcia umuzykalniająco- rytmiczne i zajęcia języka angielskiego, które są całkowicie finansowane z dotacji z budżetu miasta.
 
 
Rozdział II
Cele i zadania przedszkola
 
§ 6
 
Cele przedszkola:
a) wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
b) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
c) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym,
d) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.
 
§ 7
 
Zadania przedszkola:
a) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa,
b) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu
w przedszkolu,
c) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki
i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,
d) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,
e) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi organizacyjnymi przedszkola,
f) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
g) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
h) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,
i) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.
j) udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,
 
§ 8
 
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego
i kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola a udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni,
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami wychowanków;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) innymi przedszkolami,
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
1) wskazywanie dla dzieci właściwych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych po konsultacji i za zgodą ich rodziców/prawnych opiekunów oraz prowadzenie indywidualizacji,
2) pracę zgodnie z zaleceniami tychże poradni,
3) organizowanie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje w tym zakresie
4) organizowanie we współpracy ze specjalistami poradni konsultacji, warsztatów
i porad dla rodziców i nauczycieli.
7. Prowadzenie dokumentacji pracy w zakresie realizowanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej należy do nauczyciela grupy, do której uczęszcza dziecko.
8. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.
8. Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydają zespoły orzekające działające w publicznych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
 
§ 9
 
1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez:
1) prowadzenie zajęć w języku polskim,
2) wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą
i tradycją naszego kraju i regionu,
3) nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
2. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:
1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,
2) wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,
3) organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy,
4) stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości
i zainteresowań dzieci,
5) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli
i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,
6) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,
7) upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszanie się po drodze,
3. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:
1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej, interwencji specjalistycznej,
2) informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami,
3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych
w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach,
4) upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach.
4. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy
z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
5. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegającą na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
 
§ 10
 
1. Zakres i sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:
1) opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola,
2) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
3) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające,
4) zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
5) sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:
a) w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,
b) dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15ºC lub jest niższa, a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,
c) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności;
6) dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanych; korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola,
7) wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej; w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą podane być lekarstwa
( na pisemną prośbę rodziców i w uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym)
8) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycieli lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.
2. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
1) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów,
2) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej
i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,
3) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek
i spacerów obowiązującym w przedszkolu,
4) udział dziecka  w wycieczce uwarunkowany jest wyrażeniem  pisemnej zgody rodziców
5) z ww. regulaminem wycieczek są zapoznani rodzice/prawni opiekunowie; każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi,
6) każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,
7) nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi,
8) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,
9) przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,
10) jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,
11) teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.
3. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
4. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu należy :
1) udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
2) powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
3) niezwłocznie powiadomić: dyrektora przedszkola, organ prowadzący przedszkole, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy;
radę rodziców.
4) dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim
i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
5) dyrektor powołuje członków zespołu powypadkowego, który przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację dotyczącą zaistniałego wypadku.
5. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:
1) dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka Ośrodka Pomocy Rodzinie,
2) o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do OPR rodzic/prawny opiekun, dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy,
3) jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica/prawnego opiekuna dziecka, Rada Rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego w potrzebie.
 
§ 11
 
1. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:
1) rodziców lub opiekunów prawnych,
2) upoważnioną przez nich, na piśmie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo,
3) w przypadku odbierania dzieci przez starsze rodzeństwo – rodzeństwo musi mieć ukończone 18 lat i posiadać upoważnienie na piśmie od rodzica.
4. Wydanie dziecka osobom innym niż rodzice lub prawni opiekunowie może
nastąpić jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia.
5. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie
przez rodziców lub opiekunów „Procedury przyprowadzania i odbierania   dziecka
z Miejskiego Przedszkola nr 17”.
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Miejskiego Przedszkola nr 17
I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola
1. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola, aż do momentu przekazania go pod opiekę nauczycielce.
2. Odpowiedzialność rodziców (opiekunów prawnych) dotyczy również sytuacji,
w której dziecko jest przyprowadzane przez inne osoby.
3. Osoba przyprowadzająca, osobiście powierza dziecko nauczycielce z jego grupy lub innej nauczycielce, w sytuacji gdy jego grupa nie funkcjonuje.
4. W przypadku niedopełnienia omówionych w punkcie 3. procedur, nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka.
5. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola odpowiada za pozostawienie jego odzieży wierzchniej w wyznaczonym miejscu szatni oraz sprawdza ubiór,
w którym będzie ono przebywało w przedszkolu (np. kapcie, gumki w spodniach, rajstopach).
6. Nauczycielka odnotowuje godzinę wejścia dziecka do sali w dzienniku zajęć
7. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe.
8. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka z objawami choroby (np. katar, kaszel, gorączka, ból brzucha).
9. W sytuacji niejednoznacznej (np. zapewnienie o alergicznym podłożu objawów), rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do przebywania dziecka w grupie przedszkolnej.
II. Odbieranie dziecka z przedszkola
1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów).
2. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia zawartego w druku formularza opracowanego na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 17.
3. Upoważnienie zawiera imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, numer  dowodu osobistego i numer telefonu upoważnionej osoby.
4. Wypełniony formularz upoważnienia rodzice przekazują nauczycielce grupy.
5. Jeśli upoważniona osoba nie jest znana nauczycielce przed wydaniem dziecka należy sprawdzić jej tożsamość.
6. W szczególnych przypadkach na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz
w odpowiedzi na pisemną prośbę skierowaną przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka do dyrektora przedszkola zawierającą upoważnienie odbioru rodzeństwo może mieć ukończone 13 lat
7. Rodzice mogą pisemnie upoważnić pełnoletnią osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola.
8. W wyjątkowych sytuacjach na telefoniczną prośbę rodzica dziecko może być wydane osobie pełnoletniej wyłącznie po przeprowadzeniu przez nauczycielkę lub dyrektora sprawdzającej rozmowy telefonicznej i na podstawie dokumentu tożsamości
9. Pisemne upoważnienia rodziców obowiązują cały rok szkolny, o ile rodzice nie zdecydują inaczej.
10.Zakaz wydania dziecka drugiemu rodzicowi musi być poparty stosownym  wyrokiem sądowym.
11.Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
12.W przypadku gdy dziecko będzie płakało, odmawiało wyjścia z przedszkola
 z upoważnioną do odbioru osobą, należy bezzwłocznie telefonicznie
skontaktować się z rodzicami i postąpić zgodnie z ich decyzją.
13.Osobie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie innych
środków odurzających dziecko nie zostanie wydane. 
14.W przypadku jak wyżej nauczycielka bezzwłocznie informuje o zaistniałej 
sytuacji rodziców bądź drugiego rodzica i sporządza z zajścia pisemną notatkę.
15.Nauczycielka w każdej sytuacji musi wiedzieć kto odbiera dziecko z przedszkola.
16.Nauczycielka odnotowuje w dzienniku zajęć czas pobytu dziecka w przedszkolu, godzinę oddania go osobie odbierającej.                  
17.Jeśli dziecko odbierane jest z ogrodu przedszkolnego, fakt ten rodzic (lub inna osoba odbierająca) zobowiązany jest wyraźnie zaakcentować.
18. Po odebraniu dziecka od nauczycielki rodzic lub upoważniona osoba przejmuje odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
III. Procedura postępowania w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola
1. Gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach jego pracy,
nauczycielka kontaktuje się telefonicznie z rodzicami powiadamiając ich o tym fakcie.
2. W przypadku braku kontaktu z rodzicami nauczycielka kontaktuje się z innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka.
3. Jeśli kontakt z wszystkimi osobami jak wyżej jest niemożliwy, nauczycielka  jedną godzinę oczekuje na odebranie dziecka, po czym powtarza próbę skontaktowania się z rodzicami lub osobami upoważnionymi.
4. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola.
5. Dyrektor podejmuje decyzję o zawiadomieniu Policyjnej Izby Dziecka Częstochowa ul. ks. Popiełuszki 5 telefon 34/369 17 96
6. Osoba odbierająca dziecko po godzinach pracy przedszkola potwierdza podpisem oświadczenie określające czas pobytu i godzinę odebrania dziecka.
IV. Nauczycielki zapoznają rodziców z procedurą przyprowadzania i odbierania  dziecka z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Częstochowie podczas pierwszych 
zebrań grupowych. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z procedurą własnoręcznym podpisem.
 
 
 
Rozdział III
Organy Przedszkola
 
§ 12
 
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców.
§ 13
 
 
2. Do szczegółowych kompetencji dyrektora przedszkola należy:
1) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
2) zatwierdzanie zestawu programów wychowania przedszkolnego,
3) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej zewnątrz,
4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dokonywanie oceny pracy nauczycieli
i oceny ich dorobku zawodowego, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,
5) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli w przypadku stwierdzenia w porozumieniu z nauczycielem, że konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną planują i koordynują udzielanie mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
poinformowanie na piśmie rodziców dziecka o ustalonych dla niego formach, sposobach i okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin.
6) nadawanie stopnienia awansu nauczyciela kontraktowego,
7) przedstawianie wyników i wniosków z nadzoru Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
8) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
9) współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
10) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji,
11) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych,
12) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
13) powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
14) realizacja zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz z zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole,
15) wstrzymanie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne
z prawem oświatowym.
16) przedstawienie do zaopiniowania projektu planu finansowego Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
17) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola
i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za administracyjną finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
18) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
19) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom placówki,
20) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
21) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych,
22) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników
23) współpraca z instytucjami użyteczności publicznej.
 
§ 14
 
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, uchwalany przez Radę i normujący w szczególności:
1) sposób zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń,
2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
3) kompetencje przewodniczącego,
4) zasady uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej osób nie członkami tego organu.
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
2) uchwalanie i nowelizowanie statutu Przedszkola nr 17 w Częstochowie
i regulaminu swojej działalności,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w przedszkolu,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolu,
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) zestaw programów wychowania przedszkolnego,
2) organizację pracy w przedszkolu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
realizowanych w ramach zasadniczego wynagrodzenia
5) pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,
6) podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje w celu wspierania działalności statutowej.
7. Rada Pedagogiczna spośród swoich członków wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
8. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole
z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki.
9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez głosowanie tajne (w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste) lub jawne (pozostałe sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków.
10. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 
§ 15
 
1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art.53 ustawy o systemie oświaty.
3. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym.
4. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby.
5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin w części dotyczącej gospodarki finansowej.
6. Zadaniem Rady Rodziców jest:
1) wspieranie statutowej działalności przedszkola,
2) uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci.
7. Rada Rodziców ma prawo:
1) występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,
2) przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,
3) występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela.
 
§ 16
 
1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą:
1) dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych w statucie przedszkola,
2) zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą,
3) wszystkie działania podejmowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców są uzgadniane z dyrektorem przedszkola,
4) sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola oparty jest na zasadach wzajemnej ugody i kompromisu, a ich rozstrzyganie leży w kompetencji dyrektora przedszkola.
2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci uwzględniając prawo rodziców do:
1) znajomości zadań wynikających z realizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowanych programów, rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
2) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju, osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności.
3.Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:
1) zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku,
2) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu
z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców,
3) spotkania oddziałowe wg planu nauczycielek poszczególnych grup,
4) dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców,
5) spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielkami i dyrektorem w określonych terminach,
6) wspólne imprezy i uroczystości dla dzieci i ich rodzin,
7) redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców,
8) wystawy prac dziecięcych,
9) udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji
z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka,
10) zapewnienie możliwości codziennego, indywidualnego kontaktu z nauczycielem,
11) organizowanie imprez i wycieczek wspólnych dla wychowanków i ich rodziców i rodzin.
4. Organy przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa:
1) podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów,
2) rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami,
3) sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga dyrektor przedszkola.
 
Rozdział IV
Organizacja Przedszkola
§ 17
 
1. Przedszkole dysponuje 100 miejscami dla dzieci wg orzeczenia organizacyjnego.
2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) 4 sale zajęć wyposażone w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne, hol do prowadzenia ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych,
2) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze niezbędne do funkcjonowania placówki, w tym blok żywieniowy z magazynami, pomieszczenie biurowe, pomieszczenia socjalne, gabinet dyrektora ,
3) ogród przedszkolny z wyposażeniem i terenem zieleni.
4. Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń i terenów, wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie z możliwościami finansowymi określonymi w budżecie placówki na dany rok budżetowy.
 
§ 18
 
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest  w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora  przedszkola programy wychowania przedszkolnego. Program może być zaopiniowany przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
2. Placówka jest przedszkolem czterooddziałowym.
3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
4. Przedszkole czynne jest w ciągu roku i w ciągu dnia zgodnie z projektem organizacyjnym  zatwierdzonym przez organ prowadzący z uwzględnieniem przepisów podstawy programowej.
5. Czas pracy przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do istotnych potrzeb w zakresie opieki, zdrowia i wychowania dzieci, planowany w oparciu o informacje zawarte w Karcie Zgłoszenia dziecka do przedszkola:
6. W okresie zmniejszonej frekwencji, w czasie przerw świątecznych i ferii, dopuszcza się możliwość  ograniczenia  liczby oddziałów lub czasu ich pracy.
7. W czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych.
8. W sytuacji wymienionej w punktach 6 i 7 liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczycielka.
9. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej.
10. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na:
1) przeprowadzenie niezbędnych remontów i gruntownych porządków;
2) urlopy pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych.
11. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz  organizacji  przedszkola, opracowany  przez  dyrektora  w  porozumieniu 
z  Radą  Pedagogiczną  najpóźniej  do  30  maja  danego  roku.
12. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
 
 
§ 19
 
1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ( załącznik nr 1 do statutu)  ustalany przez dyrektora w porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną,
z  uwzględnieniem  wymagań  zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3.Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie przy czym:
- co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę( w tym czasie dzieci bawią się   swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela),
- co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci- ¼ czasu) dzieci spędzają
w  ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. ( organizowane są tam gry
i zabawy   ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze),
- najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
- pozostały czas 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować( w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekunce, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
 
§ 20
 
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
2.Liczba dzieci w oddziałach nie może przekraczać 25
3. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady tworzenia oddziałów w zależności od potrzeb placówki lub założeń programowych.
4. Dla dzieci tworzy się oddziały realizujące podstawy programowe w ciągu 5-ciu godzin, o ile zostanie zgłoszona odpowiednia liczba dzieci. W przypadku, gdy jest niewiele dzieci na pobyt 5-cio godzinny, mogą one być włączone w oddział pobytu całodziennego.
5.Zasady tworzenia oddziałów w przedszkolach organizujących zajęcia dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.
6. Przedszkole nr 17 nie jest przedszkolem integracyjnym. Nie jest także przedszkolem ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi. Tym niemniej
dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka z niewielkimi deficytami rozwojowymi lub upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jednakże pod warunkiem istnienia możliwości włączenia go do grupy dzieci zdrowych.
7.Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wybranego z zestawu programów wychowania w przedszkolu.
8.Godzina pracy przedszkola trwa 60 minut.
9.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
10.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej efektywności pożądane jest aby:
1) oddział powierzać opiece jednego, dwóch lub więcej nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub  przyjętych dodatkowo zadań,
2) nauczyciel w miarę możliwości prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu, o ile warunki kadrowe i organizacyjne na to pozwalają.
11. W trakcie nieobecności nauczyciela dyrektor organizuje zastępstwa:
1) pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący
w oddziale,
2) w przypadkach uzasadnionych może je zlecić innemu nauczycielowi,
3) zastępstwa odnotowywane są w Zeszycie Zastępstw, co nauczyciel zastępujący potwierdza własnoręcznym podpisem,
4) zastępstwo odnotowywane jest w dzienniku,
5) praca dydaktyczno – wychowawcza w tym okresie prowadzona jest w oparciu
o obowiązujący w danej grupie plan pracy,
6) wyjątek stanowi pierwszy dzień nieplanowanego zastępstwa. W tym dniu dopuszcza się prowadzenie zajęć i zabaw niezgodnych z planem.
12. W  przedszkolu  mogą  być  prowadzone  bezpłatne zajęcia  dodatkowe organizowane przez nauczycieli w ramach pensum godzinowego po odbyciu przez dzieci zajęć w zakresie podstawy programowej, mające na celu rozwój zainteresowań i predyspozycji dzieci.
13.Organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb
i możliwości rozwojowych dzieci, ustala dyrektor placówki.
14.Rodzice wypełniają zbiorczy druk, na którym wnioskują i wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w wybranych zajęciach dodatkowych, których terminy
i ewentualny udział dzieci ustalają nauczyciele w dyrektorem przedszkola
i zainteresowanymi rodzicami.
15.Czas  trwania  zajęć  prowadzonych  dodatkowo, w  szczególności  zajęć umuzykalniająco- rytmicznych i nauki  języka angielskiego jest dostosowany  do  możliwości  rozwojowych  dzieci  i  wynosi :
- z  dziećmi  w  wieku  3 - 4 lat  około 15  minut;
- z  dziećmi  w  wieku  5 - 6 lat  około 30   minut.
16. W przedszkolu organizowane są na życzenie rodziców dzieci lekcje religii.
17. Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu grupy wiekowej dzieci.
18. Zajęcia z katechezy wydłużają czas bezpłatnego pobytu dziecka w ramach realizacji podstawy programowej w przedszkolu (odpowiednio o 15 minut grupy młodsze i 30 minut - grupy starsze).
 
§ 21
 
1. Przedszkole organizuje odpłatnie wyżywienie dla dzieci:
- w przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków;
- rodzice lub opiekunowie dzieci korzystających z wyżywienia obowiązani są do pokrycia kosztów surowca do przygotowania posiłków w terminach określanych każdego miesiąca i wywieszanych na tablicy informacyjnej;
- opłata z tytułu pokrycia kosztów surowca jest zwracana za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu po wcześniejszym powiadomieniu dyrektora przez rodzica.
- wysokość opłat zgodna jest z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy
2. Z przepisami dotyczącymi wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice są szczegółowo zapoznawani na zebraniu organizacyjnym na początku każdego roku szkolnego. Teksty uchwał i zarządzeń są wywieszone do wglądu rodziców/prawnych opiekunów w hollu placówki i omawiane na indywidualne życzenie rodzica przez dyrektora przedszkola lub pracownika odpowiedzialnego za naliczanie odpłatności,
3. Działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców dziecka
i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych,
4. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora placówki
w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za żywienie w przedszkolu. Jej wysokość
uzależniona jest od cen artykułów spożywczych oraz norm żywieniowych określonych odrębnymi przepisami,
5. Opłatę za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) rodzice/prawni opiekunowie regulują w przedszkolu dyżurnym, z którego korzystało dziecko,
6. Rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszać, w formie pisemnej,
z zachowaniem miesięcznego okresu. Okres wypowiedzenia liczy się od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone. Zmiana i wypowiedzenie może nastąpić również za porozumieniem stron.
7. Opłata za przedszkole wpłacana jest w nieprzekraczalnym terminie do 15-go każdego miesiąca u intendentki przedszkola. Opłata pobierana jest „z góry” za dany miesiąc
8.Za zwłokę w uiszczaniu opłat przedszkole może naliczać odsetki karne
w wysokości odsetek ustawowych,
9. Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku powtarzającego się nieterminowego regulowania należności bądź ich nie uiszczania przez dwa okresy płatności i jest podstawą do skreślenia dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola,
10. Rodzice dobrowolnie opłacają na początku każdego roku szkolnego składkę ubezpieczeniową za dzieci. Wysokość sumy ubezpieczenia oraz jego wariant wybierają rodzice na zebraniu ogólnym w porozumieniu z dyrektorem placówki,
11. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z żywienia w całości pokrywając dzienną stawkę żywieniową.
 
Rozdział V
Pracownicy przedszkola
§ 22
 
1.Pracownikami przedszkola są:
1) dyrektor,
2) nauczyciele,
3) pracownicy administracji,
4) pracownicy obsługi,
5) inni pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze lub okresowo.
2.Liczbę pracowników ustala organ prowadzący przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.
3.Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
4.Wskazane jest , by pracownicy przedszkola wykorzystywali urlop wypoczynkowy
w czasie planowej wakacyjnej przerwy w pracy przedszkola. W wyjątkowych wypadkach urlop może być udzielony w innym terminie.
5.Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących w placówkach oświatowych oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.
6.Każdy z pracowników przedszkola zobowiązany jest świadczyć osobistą opiekę nad dziećmi. i zapewniać pełne bezpieczeństwo w budynku placówki i poza nim
7.Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.
 8.Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:
1) wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola,  które wynikają z potrzeb placówki,
2) troszczenia się o mienie placówki,
3) nieujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym
i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych,
4) przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:
- realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, niespóźnianiu się do pracy i nieopuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,
- codziennym podpisywaniu listy obecności,
- zgłaszaniu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w pierwszym dniu
  a w ciągu 7 dni dostarczenie zwolnienia lekarskiego
- wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,
- zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie
- nie wynoszeniu potraw, żywności przeznaczonej do konsumpcji własnej,
- czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola
9. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane
i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
 
 
 
§ 23
 
Nauczyciele
1.Zadaniem nauczyciela jest prowadzenie, prawidłowej merytorycznie i formalnie, pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej wśród wychowanków.
2.Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek
i instytucji oświatowych i naukowych.
3.Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Jest zobowiązany do jej analizowania, diagnozowania i samooceny.
4. Do zadań nauczyciela należy przede wszystkim: dbanie o życie, zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, a w tym między innymi:
1) zapewnienie dzieciom warunków pełnego bezpieczeństwa podczas całego pobytu
w przedszkolu i w trakcie spacerów i wycieczek,
2) zapoznanie dzieci z przepisami ruchu drogowego, z zasadami dobrego zachowania, z zasadami bezpiecznej zabawy w przedszkolu i na placach zabaw oraz podczas wycieczek i spacerów, utrwalanie i egzekwowanie zdobytych przez dzieci wiadomości w ww. zakresie,
3) organizowanie zajęć, zabaw i sytuacji edukacyjnych oraz spotkań mających na celu edukację na rzecz bezpieczeństwa (próbne alarmy przeciwpożarowe, spotkania z funkcjonariuszami policji, straży miejskiej, konkursy wiedzy i umiejętności, wycieczki),
3) częste i systematyczne sprawdzanie stanu zabawek i sprzętów w sali przedszkolnej, usuwanie uszkodzonych zabawek i sprzętów
4) odnotowywanie wyjść dzieci z przedszkola w „Zeszycie wyjść”, czasu przebywania dzieci  przedszkolu w dzienniku zajęć,
5) dokumentowanie każdej wycieczki na druku „Karta wycieczki”,
6) zakładanie dzieciom kamizelek odblaskowych i czapeczek w trakcie wycieczek i spacerów a czapeczek podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
7) dbanie o ubiór dzieci stosowny do okoliczności, także podczas wyjścia oraz stosownie do warunków pogodowych,
8) posiadanie apteczek każdej grupie wiekowej, zabieranie ich na wycieczki i spacery
9) troszczenie się o zdrowie psychiczne dzieci – słuchanie bajek terapeutycznych i muzyki relaksacyjnej,
10) informowanie rodziców o problemach wychowawczych- prowadzenie „Zeszytu współpracy” ,
11) w przypadku złego samopoczucia dziecka  niepodawanie leków, zawiadomienie rodziców i dyrektora przedszkola,
12) posiadanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz procedur bezpieczeństwa obowiązujących przedszkolu,
13) zapoznawanie rodziców  procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi
w przedszkolu, dbałość o ich przestrzeganie ze strony rodziców i wszystkich pracowników przedszkola,
14) zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa w drodze do sali i do szatni z pomocą woźnych oddziałowych.
15) przekazywanie grupy dzieci bezpośrednio nauczycielce- zmienniczce wraz
z informacją o liczebności grupy i ewentualnych problemach dotyczących wychowanków,
16) przestrzeganie i kontrolowanie posiłków podawanych dzieciom z alergią pokarmową
17) przeprowadzenie sprawnej ewakuacji dzieci z budynku w razie zaistniałego niebezpieczeństwa- stosownie do procedur  
18) szybkie reagowanie w innych sytuacjach nagłych, niecodziennych czy kryzysowych 
5. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty, w tym:
a) realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
b) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności
i zainteresowania,
c) indywidualizację oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków
d) wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowych pomysłów wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania,
e) czynny udział w zajęciach umuzykalniająco-rytmicznych, współdziałanie
z prowadzącym i wspomaganie dzieci wymagających pomocy,
f) współdziałanie nauczycielek pracujących w jednej grupie,
g) opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich i wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących
w placówce;
6.Ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez:
a) udział w konferencjach metodycznych i samokształceniowych oraz problemowych,
b) udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym,
c) czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką rozwoju
i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym;
7. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie
z odrębnymi przepisami:
a) dziennika zajęć,
b) arkuszy obserwacji pedagogicznej,
c) miesięcznych planów pracy z dziećmi,
d) dokumentacji współpracy z rodzicami,
e) dokumentacji własnego rozwoju zawodowego,
f) dzienników zajęć indywidualnych i specjalistycznych (jeśli takie zajęcia są prowadzone),wraz z dokumentacją badań dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
8. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie indywidualnego procesu rozwojowego poszczególnych wychowanków i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych (w tym gromadzenie danych dla potrzeb ewentualnej wczesnej interwencji specjalistycznej),
9. Objęcie diagnozą pedagogiczną dziecka w roku poprzedzającym rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
10. Odpowiedzialność za stan powierzonego mienia przedszkolnego, sal zajęć, pomocy dydaktycznych,
11. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe,
12. Współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i prawa do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
b) bieżącego informowania o rozwoju, postępach, problemach i osiągnięciach dziecka,
c) ustalenia odpowiednich, właściwych i jednolitych form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
d) włączenia rodziców/prawnych w działalność przedszkola.
13. Przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełniania warunku o niekaralności.
14.W przedszkolu jest  zatrudniony nauczyciel logopeda. Do jego zadań i obowiązków należy:
-prowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii,
-prowadzenie grupowej lub indywidualnej terapii,
-współpraca z nauczycielami,
-współpraca z rodzicami dzieci którym udzielana jest pomoc,
-prowadzenie zeszytów ćwiczeń dla rodziców, nauczycieli oraz dziennika zajęć,
15. Wszyscy nauczyciele są członkami Rady Pedagogicznej.
 
§ 24
 
 
Pracownicy administracyjni:
1.Pracownikiem administracyjnym w przedszkolu jest: intendent.
2.Do obowiązków intendenta należy:
- zaopatrywanie przedszkola w żywność,
- nadzorowanie sporządzania posiłków, wydzielania racji pokarmowych dla dzieci
  i personelu,
- przestrzeganie i kontrolowanie posiłków podawanych dzieciom z alergią  
  pokarmową (w uzgodnieniu z rodzicami dzieci)
- sporządzanie  jadłospisów dekadowych,
- prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej oraz raportów żywieniowych
  i ich analiza zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu w placówce, prowadzenie  
  prac inwentaryzacyjnych,
- stosowanie przepisów HACCP i dostosowywanie ich do działalności placówki,
- posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy  
  przedmedycznej oraz znajomości procedur bezpieczeństwa obowiązujących    
  przedszkolu, dbałość o ich przestrzeganie
- udział w przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji dzieci z budynku w razie zaistniałego  
  niebezpieczeństwa- stosownie do procedur 
- prowadzenie nadzoru nad magazynami przedszkola,
- zaopatrywanie przedszkola w sprzęt, środki czystości, artykuły biurowe,  
- przechowywanie środków czystości w zamkniętych szafkach, niedostępnych dla  
  dzieci
- zaopatrywanie pracowników- w odzież roboczą ( lub jej ekwiwalent pieniężny),
- przyjmowanie i rozdział korespondencji i przesyłek,
- wysyłanie pism, korespondencji i przesyłek,
- udzielanie informacji interesantom, załatwianie ich spraw w miarę kompetencji lub   
  kierowanie ich do właściwych osób,
- naliczanie i rozliczanie odpłatności za żywienie, obsługa bankowa.
 
§ 25
 
Pracownicy obsługi:
1. Ilość etatów dla pracowników obsługi ustala organ prowadzący placówkę zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Pracownikami obsługi w przedszkolu są:
1) kucharka
2) pomoc kuchenna
3) pomoc nauczyciela
4) woźna oddziałowa
5) dozorca dzienny
3.  Kucharka obowiązana jest:
- przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,
- przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych
  I dbać o racjonalne ich zużycie,
- prowadzić magazyn podręczny,
- utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość  
  pomieszczeń kuchennych,
- brać udział w ustalaniu jadłospisów,
- przestrzegać składu pokarmowego posiłków podawanych dzieciom z alergią 
  pokarmową (w uzgodnieniu z rodzicami dzieci)
- przestrzegać przepisów HACCP obowiązujących placówce.
- posiadać podstawową wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
  przedmedycznej oraz znajomości procedur bezpieczeństwa obowiązujących   
  przedszkolu, dbać o ich przestrzeganie
- brać udział w przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji dzieci z budynku w razie   
  zaistniałego  niebezpieczeństwa- stosownie do procedur 
4. Pomoc kuchenna obowiązana jest:
- pomagać kucharce w sporządzaniu posiłków,
- zmywać i utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne,
- wykonywać inne polecenia kucharki wynikające z bieżących potrzeb pracy w  
  kuchni,
- przestrzegać składu pokarmowego posiłków podawanych dzieciom z alergią 
  Pokarmową,
- posiadać podstawową wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
  przedmedycznej oraz znajomości procedur bezpieczeństwa obowiązujących   
  przedszkolu, dbać o ich przestrzeganie,
- brać udział w przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji dzieci z budynku w razie  
  zaistniałego  niebezpieczeństwa- stosownie do procedur, 
- przestrzegać przepisów HACCP obowiązujących w placówce.
5. Woźna oddziałowa obowiązana jest:
- spełniać czynności obsługowe i opiekuńcze w stosunku do wychowanków polecone  
  przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności  
  dzieci w ciągu dnia, dbać o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, podczas pobytu  
  w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów i wycieczek,
- pełnić dyżury na holu przedszkola, w razie zaobserwowania nieprawidłowości
  w porozumieniu z nauczycielem legitymować osoby odbierające dzieci, w razie  
  potrzeby udzielać pomocy dzieciom i rodzicom, nie wydawać dzieci osobom  
  nietrzeźwym lub nieupoważnionym,
- dbać, by drzwi wejściowe do przedszkola były zamknięte poza realnym czasem 
   przyprowadzania i odbierania dzieci,
- dbać, by  furtki wejściowe na teren przedszkola miały założone blokady, 
  obowiązkowo podczas pobytu dzieci ogrodzie przedszkolnym
- sprawdzać dokładnie przed każdym wyjściem dzieci do ogrodu przedszkolnego  
  czystość terenu i stan urządzeń na placu zabaw,
- zakładać dzieciom kamizelki odblaskowe i czapeczki w trakcie wycieczek i 
  spacerów a czapeczki podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
- zabierać podręczną apteczkę grupową na wycieczki i spacery,
- dbać o ubiór dzieci stosowny do okoliczności wyjścia oraz warunków pogodowych
- utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,
- przechowywać środki czystości w zamkniętych szafkach, niedostępnych dla dzieci
- systematycznie sprawdzać stan zabawek i sprzętów w sali przedszkolnej 
  pod kątem bezpieczeństwa,
- podawać posiłki z zapewnieniem ostrożności na ewentualność poparzenia czy  
  zadławienia,
- przestrzegać składu pokarmowego posiłków podawanych dzieciom z alergią 
  pokarmową (w uzgodnieniu z rodzicami dzieci i nauczycielką)   
- zmywać naczynia i sprzęt po posiłkach zgodnie z ustalonymi procedurami,
- przestrzegać przepisów HACCP obowiązujących w placówce.
- posiadać podstawy wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy  
  przedmedycznej oraz znajomość procedur bezpieczeństwa obowiązujących  
  przedszkolu,
- zapewniać dzieciom bezpieczeństwo w drodze do sali i do szatni
- brać udział w przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji dzieci z budynku w razie zaistniałego niebezpieczeństwa- stosownie do procedur 
- szybko reagować w innych sytuacjach nagłych, niecodziennych czy kryzysowych 
6. Dozorca dzienny:
- wykonywać prace gospodarcze i konserwatorskie możliwe do wykonania we   
  własnym zakresie,
- utrzymywać w czystości otoczenie przedszkola oraz zewnętrzną klatkę schodową,
- zamiatać i odśnieżać przynależny do przedszkola odcinek ulicy i chodnika,
- utrzymywać w czystości ogródek przedszkolny, podlewać i konserwować zieleń
  w ogrodzie.
- dbać, by  furtki wejściowe na teren przedszkola miały założone blokady, 
  szczególnie podczas pobytu dzieci ogrodzie przedszkolnym
- sprawdzić dokładnie  przed każdym wyjściem dzieci do ogrodu przedszkolnego   
  czystość terenu i stan urządzeń na placu zabaw
- troszczyć się o stan techniczny i higieniczny budynku i ogrodu przedszkolnego
  w odniesieniu do zasad zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom
- posiadać podstawową wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
  przedmedycznej oraz znajomości procedur bezpieczeństwa obowiązujących   
  przedszkolu, dbać o ich przestrzeganie,
- brać udział w przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji dzieci z budynku w razie  
  zaistniałego  niebezpieczeństwa- stosownie do procedur, 
 
 
Rozdział VI
 
Wychowankowie przedszkola
 
§ 26
 
 
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wielu od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
2. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola 2,5 letniego podejmuje dyrektor przedszkola, a uzasadnionym przypadkiem może być:
1) sytuacja rodzinna dziecka (np. dziecko z rodziny patologicznej, które jak najwięcej czasu powinno spędzać poza domem),
2) sytuacja prawna dziecka (adopcja lub rodzina zastępcza),
3) sytuacja materialna rodziny,
4) miała miejsce niespodziewana sytuacja losowa rodziny dziecka.
5) szybki, intensywny rozwój dziecka.
3.Dzieci 6-letnie odbywają w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne przed podjęciem nauki w szkole.
4.Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek  do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu.
5. Dzieci 6-letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia dziecka i zapewnić jego regularne uczęszczanie. Przez niespełnienie obowiązku przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
6. Od września 2014 roku obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1stycznia- 30 czerwca 2008 r. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone
w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców;
7. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009) jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki;
8. We wrześniu 2015 roku obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone
w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).
9.Dziecko, które posiada orzeczenie o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii PPP-P
10.Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności oraz zgodnie z ustalonymi kryteriami naboru:
Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015
 
  1. Kryteria wynikające z ustawy:       lp. nazwa kryterium sposób udokumentowania liczba punktów 1. Kandydat mieszka na terenie Miasta Częstochowa oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola 1000 pkt 2. Kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 100 pkt 3. Wobec kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 100 pkt 4. Wobec ojca lub matki kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 100 pkt 5. Wobec obydwojga rodziców kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 100 pkt 6. Wobec rodzeństwa kandydata orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 100 pkt 7. Kandydat wychowywany przez samotną matkę lub samotnego ojca Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem 100 pkt 8. Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) 100 pkt         2. Kryteria samorządowe:       lp. nazwa kryterium sposób udokumentowania liczba punktów 1. Kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują  lub studiują/uczą się w trybie dziennym, a w przypadku samotnej matki lub samotnego ojca pracuje lub studiuje tylko jeden Oświadczenie na wniosku o miejscu zatrudnienia/nauce obojga rodziców (lub samotnego rodzica) 32 pkt 2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola pierwszego wyboru oświadczenie na wniosku 16 pkt 3. Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2014/2015 do przedszkola pierwszego wyboru oświadczenie na wniosku 8 pkt 4. Kandydat do 31 grudnia 2014 r. ukończy 4 lata oświadczenie na wniosku 4 pkt 5. Kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej, będący pod nadzorem kuratora sądowego lub pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oświadczenie na wniosku 2 pkt 6. Dziecko, które w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało do Żłobka Miejskiego lub innego miejskiego przedszkola/oddziału przedszkolnego oświadczenie na wniosku o uczęszczaniu do Żłobka Miejskiego lub miejskiego przedszkola/oddziału przedszkolnego (nazwa przedszkola/szkoły) 1        pkt

 
11. Zadania  Komisji Rekrutacyjnej:
a.     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, w szczególności z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
b.     przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
c.     przygotowanie oraz podanie od publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
d.     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
e.     weryfikacja danych zawartych w dostarczonych wnioskach,
f.       w przypadku wykorzystania w procesie rekrutacji systemu elektronicznego nadzór nad poprawnością jego wykorzystania,
g.     sporządzanie w przewidzianym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili,
h.     niezwłoczne udzielanie dyrektorowi przedszkola wszelkich wyjaśnień, w szczególności w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
i.       dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji, z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
12.Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
a.     określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej,
b.     organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej,
c.     nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej,
d.     współpraca z innymi komórkami szkoły/przedszkola,
e.     kierowanie żądań przedstawienia przez rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w dostarczonych wnioskach oraz określanie wiążących ich terminów dostarczenia tych dokumentów,
f.       występowanie do wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie wybranych okoliczności wskazanych w przedstawionym wniosku i dokumentach.
 
13.Zasady pracy
1.     Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje większością głosów przy udziale co najmniej 2/3 pełnego składu Komisji.
2.     W przypadku, gdy Komisja nie jest w stanie wyłonić większości decydujący głos ma Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
3.     Protokół postępowania rekrutacyjnego podpisują wszyscy członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
4.     Każdemu członkowi Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo zgłoszenia do protokołu, o którym mowa w ust. 3 zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem lub uwag.
5.     Członkowie Komisji Rekrutacyjnej pracują w niej z zachowaniem zasad profesjonalizmu, rzetelności i bezstronności, zgodnie z obowiązującym przedszkolu Kodeksem etyki.
6.     W przypadku, gdy praca w Komisji Rekrutacyjnej rodzi lub może rodzić ryzyko niezachowania zasad, o których mowa w ust. 5 lub powodować dla członka Komisji konflikt interesów (w szczególności w sytuacji, gdy postępowaniem rekrutacyjnym objęte jest dziecko członka Komisji Rekrutacyjnej lub dziecko członka jego bliskiej rodziny) osoba taka jest zobowiązana do zawieszenia swojej pracy w Komisji i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora szkoły/przedszkola.
7.     W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Dyrektor przedszkola niezwłocznie w trybie zarządzenia zmienia skład Komisji Rekrutacyjnej usuwając z niej członków, o których mowa w ust. 2, zastępując ich innymi osobami lub zmniejszając skład Komisji.
14.Postępowanie uzupełniające
1.     W przypadku, gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie wszystkie oferowane przez przedszkole miejsca zostały obsadzone Komisja Rekrutacyjna prowadzi także postępowanie uzupełniające.
2.     Zadania i zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu uzupełniającym są identyczne, jak w przypadku podstawowego postępowania rekrutacyjnego.
3.     Z postępowania uzupełniającego sporządza się odrębny protokół.
 
 
§ 27
 
1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1) akceptacji, takim jakie jest,
2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach, podczas całego pobytu
w przedszkolu i w trakcie spacerów i wycieczek, w tym zabawy w sali bezpiecznymi, nieuszkodzonymi zabawkami, przebywania na zamkniętym placu zabaw pod odpowiednią opieką,
3) zapoznania z przepisami ruchu drogowego, z zasadami dobrego zachowania,
z zasadami bezpiecznej zabawy w przedszkolu i na placach zabaw oraz podczas wycieczek i spacerów a także do wsparcia  ze strony nauczyciela i innych pracowników przedszkola odnośnie wdrożenia się do stosowania ww. zasad
4) w przypadku złego samopoczucia szybkiej reakcji nauczyciela i zawiadomienia rodziców,
5) w przypadku wystąpienia urazu sprawnego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ewentualnej dalszej pomocy – stosownie do procedur bezpieczeństwa obowiązujących przedszkolu,
6) przestrzegania składu posiłków w przypadku wystąpienia alergii  pokarmowej
7) bycia ubranym stosownie do okoliczności, także podczas wyjścia oraz odpowiednio do warunków pogodowych,
8) opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie,
9) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
10) indywidualnego procesu i tempa rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
11) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
12) wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,
13) racjonalnych umów i kontaktów z dorosłymi,
14) możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,
15) nagradzania wysiłku i osiągnięć,
16) badania i eksperymentowania,
17) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
18) codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
19) korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej i innej specjalistycznej, jeśli takiej potrzebuje a placówka jest w stanie ją zorganizować,
20) formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź),
21) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
22) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
23) nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
24) uczestniczenia w organizowanych na terenie przedszkola zajęciach dodatkowych
 
 
 
§ 28
 
1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
3) stosowania się do przyjętych umów społecznych obowiązujących całą grupę
i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką,
4) zapoznawania się i stosowania do ustalonych z nauczycielką zasad bezpieczeństwa obowiązujących w budynku przedszkola i podczas pobytu poza nim,
5) zaznajomienia się z przepisami ruchu drogowego, z zasadami dobrego zachowania, z zasadami bezpiecznej zabawy w przedszkolu i na placach zabaw oraz podczas wycieczek i spacerów oraz stosowania się do powyższych zasad i regulaminów,
6) uczestniczenia w zajęciach, zabawach i sytuacjach edukacyjnych oraz spotkaniach mających na celu edukację na rzecz bezpieczeństwa (próbne alarmy przeciwpożarowe, spotkania z funkcjonariuszami policji, straży miejskiej, konkursy wiedzy i umiejętności, wycieczki),
7) noszenia kamizelek odblaskowych podczas spacerów i wycieczek
uczestniczenia w próbnej ewakuacji dzieci z budynku w razie zaistniałego niebezpieczeństwa- stosownie do procedur 
8) włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,
9) podporządkowywania się poleceniom nauczycieli i innych pracowników przedszkola dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w budynku,
w ogrodzie, na wycieczce itp.,
10) szanowania sprzętu i zabawek będących mieniem przedszkola,
11) kulturalnego i życzliwego traktowania rówieśników i dorosłych pracujących lub odwiedzających przedszkole,
12) podejmowania działań samoobsługowych zgodnie z wiekiem i indywidualnymi możliwościami.
2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w wypadku:
1) nieprzestrzegania przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka postanowień niniejszego statutu,
2) zatajenia przez rodziców/prawnych opiekunów ważnych informacji o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu,
3) zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innym i odmowy ze strony rodziców/prawnych opiekunów współpracy ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotną,
4) nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez okres powyżej 1 miesiąca bez podania przyczyny lub bez skontaktowania się rodziców/prawnych opiekunów
z dyrektorem placówki lub nauczycielką,
5) powtarzającego się nieterminowego regulowania należności za korzystanie
z usług przedszkola bądź ich nie uiszczenia przez dwa okresy. Skreślenie z listy nie dotyczy dziecka spełniającego obowiązek szkolny. W takim przypadku dziecko ma prawo pozostać w przedszkolu na zasadach pobytu skróconego, bez posiłków.
3. Rodzice/prawni opiekunowie zostają powiadomieni przez dyrektora placówki,
o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
4. W przypadku zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów, na piśmie, prośby
o skreślenie dziecka z listy wychowanków, decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor przedszkola. Skreślenie następuje zawsze z dniem 1-go następnego miesiąca.
 
§ 29
 
1. Zasady współpracy przedszkola z rodzicami:
1) rodzice i nauczyciele oraz dyrektor przedszkola współdziałają, w sposób ciągły,
w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci,
2) niniejsze współdziałanie ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki,
2.Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i z planu pracy przedszkola, z którymi zapoznawani są przez dyrektora i nauczyciela na pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w roku szkolnym,
2) znajomości tematów realizowanych w danym oddziale, z którymi zapoznawani są w trakcie zebrań grupowych i na bieżąco poprzez  tablicę ogłoszeń i gazetki oddziałowe prowadzone przez nauczycielki,
3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:
- uzyskiwanie od nauczycielki bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych jak i niewłaściwych,
- obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych organizowanych przez nauczycielki,
- zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka,
- udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych
2.Do obowiązków rodziców należy:
1) przestrzeganie Statutu przedszkola
2) respektowanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej
3) wspierania nauczycieli w działaniach wychowawczo- opiekuńczych
i dydaktycznych
4) przyprowadzania dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowotnym
5) dbanie o punktualność
 
Rozdział VII
 
Postanowienia końcowe
§ 30
1.Stan mienia przedszkola stanowią środki trwałe i nietrwałe - wyposażenie budynku i pomieszczeń w części użytkowanej przez placówkę oraz sprzęt z ogrodzie przedszkolnym.
2.Za stan i zabezpieczenie majątku przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor placówki.
3.Majątek przedszkola może być zbywany lub przekazywany w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego placówkę.
4.Wysokość kwot pozostających w dyspozycji dyrektora przedszkola oraz ich szczegółowe rozdysponowanie określa budżet placówki na dany rok budżetowy.
5.Za prawidłowość merytoryczną wykonania budżetu przedszkola odpowiada dyrektor placówki.
6. Obsługę księgową prowadzi BFO.
7. Szczegółowe zasady gospodarki materiałowej, finansowej i księgowej przedszkola określają odrębne przepisy.
8. Podstawowymi dokumentami w działalności przedszkola są:
-         orzeczenie organizacyjne placówki,
-         projekt organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący placówkę,
-         roczny plan pracy przedszkola,
-         protokolarz Rady Pedagogicznej,
-         dzienniki zajęć poszczególnych grup,
-         dzienniki zajęć dodatkowych,
-         miesięczne plany pracy poszczególnych grup,
-         książka kontroli,
-         akta osobowe nauczycieli, administracji i obsługi,
-         rejestr wypadków dzieci i pracowników,
-         sprawozdania statystyczne,
-         plany budżetowe i dokumentacja księgowa, dokumentacja płacowa,
-         karty zgłoszeń dzieci na dany rok szkolny,
-         protokoły Komisji rekrutacyjnej,
-         książka inspekcji sanitarnej i pracownicze książeczki zdrowia,
-         raporty żywieniowe i kartoteki magazynowe,
-         księgi inwentarzowe i protokóły Komisji Inwentaryzacyjnych,
-         inne dokumenty wymagane odnośnymi przepisami.
9. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy
10. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§ 31
 
1. Niniejszy Statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.
2. W celu wspierania działalności statutowej przedszkole może współpracować
z placówkami kultury i fundacjami.
3. Tekst statutu udostępniany jest przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz,
na wniosek zainteresowanych przez dyrektora przedszkola.
4. Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego statutu mogą wystąpić dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
6. Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze uchwały przez Radę Pedagogiczną.
7. Traci moc po nowelizacji Statut przedszkola zatwierdzony w dniu 17.03.2014 r.
8. Statut Przedszkola Nr 17 wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
 
 
Dyrektor:
 
 
Członkowie Rady Pedagogicznej:                    Przedstawiciele Rady Rodziców:
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Marszałek Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie (5 lutego 2015)
Opublikował: Anna Postrach (5 lutego 2015, 19:26:46)

Ostatnia zmiana: Aleksandra Ślusarczyk (19 listopada 2016, 16:54:38)
Zmieniono: zmiana nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3164