Rejestry, ewidencje, archiwa

1. Rejestr skarg i wniosków
Dostęp: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)
Dział: Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały, ul. Dunikowskiego 10, 42-217 Częstochowa
Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

2. Rejestr wypadków pracowników Miejskiego Przedszkola nr 26 im. Krasnala Hałabały
Dostęp: gabinet dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 26 im. Krasnala Hałabały - po wykazaniu interesu prawnego
Dział: Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały, ul. Dunikowskiego 10, 42-217 Częstochowa
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

3. Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 26 im. Krasnala Hałabały
Dostęp: Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 26 im. Krasnala Hałabały
Dział: Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały, ul. Dunikowskiego 10, 42-217  Częstochowa
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach , § 134 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"

4. Ewidencja zatrudnionych pracowników 
Dostęp: Dostępne w godzinach pracy dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 26 im. Krasnala Hałabały
Dział: Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały, ul. Dunikowskiego 10, 42-217 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy 

5. Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dostęp: Dostępne w godzinach pracy dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 26 im. Krasnala Hałabały
Dział: Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały, ul. Dunikowskiego 10, 42-217 Częstochowa
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

6. Ewidencja kontroli
Dostęp: Dostępne w godzinach pracy dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 26 im. Krasnala Hałabały
Dział: Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały, ul. Dunikowskiego 10, 42-217 Częstochowa
Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

7. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Dostęp: Dostępne w godzinach pracy dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 26 im. Krasnala Hałabały
Dział: Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały, ul. Dunikowskiego 10, 42-217 Częstochowa
Podstawa prawna: art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

8. Księga protokołów Rad Pedagogicznych
Dostęp: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)
Dział: Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały, ul. Dunikowskiego 10, 42-217 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

9. Rejestr kart zgłoszeń dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 26 im. Krasnala Hałabały
Dostęp: W gabinecie dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 26 im. Krasnala Hałabały, dla osób, które wykażą interes prawny.
Dział: Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały, ul. Dunikowskiego 10, 42-217 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

10. Teczki osobowe pracowników
Dostęp: dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)
Dział: Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały, ul. Dunikowskiego 10, 42-217 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

11. Dzienniki zajęć
Dostęp:dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)
Dział: Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały, ul. Dunikowskiego 10, 42-217 Częstochowa 
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie prowadzenia przez przedszkola publiczne, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( DZ.U.Nr 23 z 2002r. poz 225 ze zmianami) 

12. Uchwały Rady Pedagogicznej
Dostęp: W gabinecie dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 26 im. Krasnala Hałabały
Dział: Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały, ul. Dunikowskiego 10, 42-217 Częstochowa
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach , § 134 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"

13. Rejestr umów cywilno-prawnych z rodzicami
Dostęp:dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)
Dział: Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały, ul. Dunikowskiego 10, 42-217 Częstochowa 
Podstawa prawna: Kodeks Postępowania Cywilnego

metryczka


Wytworzył: Lidia Bednarek - dyrektor MP 26 im. Krasnala Hałabały (10 maja 2017)
Opublikował: Edyta Minkina (10 maja 2017, 17:04:09)

Ostatnia zmiana: Lidia Bednarek (13 grudnia 2017, 13:21:32)
Zmieniono: Modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13200