Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r.Dostęp: Biblioteka szkolna, pok.10 [...]

Rejestr wypadków uczniów

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.Dostęp: Sekretariat, pok.2Dostęp po wykazaniu interesu prawnego. [...]

Ewidencja zatrudnionych pracownikow

Podstawa prawna: art.39 ust.3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatyDostęp: Sekretariat, pok.2Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) [...]

Dziennik korespondencji

Podstawa prawna: art.6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachDostęp: Sekretariat, pok.2Dostęp do danych z dziennika jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Podstawa prawna: art.39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatyDostęp: Gabinet dyrektora, pok.4Dostęp do danych z księgi jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) [...]

Księga kontroli

Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatyDostęp: Sekretariat ośrodka, pok.2 [...]

Rejestr skarg i wniosków

Podstawa prawna: art.254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.Dostęp: sekretariat ośrodka, pok.2Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych [...]

Rejestr wypadków pracowników

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r.Dostęp: Sekretariat, pok. 2Dostęp po wykazaniu interesu prawnego [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Księga Zarządzeń Dyrektora

Podstawa prawna: art.39 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświatyDostęp: gabinet dyrektora, pok.4 [...]

Dzienniki zajęć rewalidacyjnych

Dzienniki zajęć rewalidacyjnych  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

Uchwały rady pedagogicznej

Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikacji, promowania uczniów, ukończenia szkoły oraz organizacji pracy placówki.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia [...]

Księga arkuszy ocen

Zawiera arkusze ocen  ułożone w porządku alfabetycznymPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

Dzienniki nauczania indywidualnego

Dzienniki prowadzone odrębnie dla każdego ucznia zakwalifikowanego do indywidualnego nauczaniaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Dzienniki zajęć wychowawczych

Dzienniki zajęć wychowawczych zawierają dane wychowanków internatu, tematy prowadzonych zajęć wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych, dane o frekwencji wychowanków i in. Prowadzone są oddzielnie dla każdej z grup wychowawczych.Podstawa [...]

Dzienniki lekcyjne

 Dzienniki dokumentujące przebieg nauczania w poszczególnych klasach w danym roku szkolnymPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Księga wychowanków

Księga wychowanków zawiera dane uczniów - wychowanków internatu przy SOSW nr 1 - dokonywane chronologicznie wg dat przyjęcia do ośrodka.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu [...]

Księga uczniów

Księga zawierająca dane uczniów spełniających obowiązek szkolny w SOSW nr 1 w Częstochowie, ułożone chronologicznie wg daty przyjęcia do szkoły.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w [...]

Księga ewidencji

Księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkołyDział: SOSW nr 1Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia [...]

metryczka